Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьапуа ацхыраара лас аусуразы: ачымазцәа ирыцлеит, аха ҳара ҳхыԥхьаӡара иазымҳаит

© Sputnik / Зафас Гамгия Аслан Джопуа
Аслан Джопуа - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.08.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҿкчымазара џьаргьы ицом, уимоу, алеишәа амырцәгьозар еиӷьхом. Ацхыраара лас аҳақьым хада Аслан Џьопуа амедицинатә усзуҩцәа русура атәы еиҭеиҳәеит арадио Sputnik аефир аҟны.
Хра злоу ахҭысқәа: Џьопуа ацхыраара лас аҳақьымцәа русура иазкны
"Ҳусура ишацлаз азгәаҳамҭар ауӡом, ҩынтә раҟара еиҳахеит ааԥхьарақәа иҳауа, ацхыраара лас зҭаху ауаа. Ҳусура шымҩаԥаагац ҳаҿуп, ачымазцәа рхыԥхьаӡара иацлеит, аха ҳара ҳхыԥхьаӡара иазымҳаӡеит. Ажәлар рахь изныкымкәа аҳәара ҟаҳҵахьеит, ҩаԥхьа исҳәар сҭахуп хәыҷык рхы еиҷаҳаларц, аҿкчымазара аԥырҟәҟәаразы иҟоу аԥҟарақәа ирықәныҟәарц",- иҳәеит Џьапуа.
Инарҭбаау аиҿцәажәара аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0