Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Анқәабԥҳа акәыкәбаа аҟәшәара аамҭазы: чмазароуп, аҩны сызтәом

© SputnikМикрофон
Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.10.2021
Анапаҵаҩра
Акәыкәбаа зыҟәшәо Зита Анқәабԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит уи аус дшазнеиуа, илҟәшәо ахкқәа, ишалыркуа атәы.
Анқәабԥҳа акәыкәбаа аҟәшәара аамҭазы: чмазароуп, аҩны сызтәом
Ҭагалан азы анхаҩы џьабаала иааирыхыз иҽаҩра анҭеигало аамҭазы аԥсабарагьы аҳамҭа инаҭоит уҳәар ауеит акәыкәбаа азы. Аарыхраҿ уи уамыргәамҵуазаргьы, аҟәшәара, нас ацәгьеи абзиеи реилыргара, жәаҳәарада, ааԥсара адбалатәуп. Ус шакәугьы иҟоуп акәыкәбаа аҟәшәара иԥсыршьаган иазнеиуа. Убарҭ дреиуоуп 9 шықәса раахыс ари аҵиаа бзиа ибаны изыҟәшәо, аӡын азы иазыркуа Зита Анқәабԥҳа. Арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит иарбан кәыкәбаа хкқәоу илыҟәшәо, нас ишалыркуа атәы.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0