Аԥсны агәҭылса: Риҵатәи амилаҭтә парк

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Риҵатәи амилаҭтә ареликттә парк еиҿкаан жьҭаара 17, 1996 шықәсазы аҳәырԥсарра шьаҭас иаҭаны.
Аӡиа Риҵа шьақәгылеит 400 шықәса раԥхьа иҟалаз адгьылҵасра иабзоураны. Иара шьҭоуп амшын аҟынтәи 950 метра аҳаракыраҿ. Риҵатәи амилаҭтә ареликтә парк ахь аӡиа Риҵа адагьы иаҵанакуеит аӡиа Иаҵәа, Гегатәи аӡхыҽҽа, Риҵа Маҷ, аӡиа Мзы, Ауадҳара аԥшаҳәаҿы иҟоу аӡцәыцәы, аӡиасқәа Бзыҧ, Гега, Ҩыԥсара реиҩхаа ҭшәақәа.
Риҵатәи апарк ӡынгьы ԥхынгьы асасцәа рацәҩны иаҭаауеит. Аҭыԥантәи ауааԥсыра ракәзар Аԥсны аҭыԥқәа иреиӷьаршьоит.
Риҵатәи амилаҭтә парк 30-тәи ашықәсқәа инадыркны 20-тәи ашәышықәса анҵәамҭанӡа иҳәырԥсарран. Апарк 390 километр ԥшьыркца амҽханакуеит, Урыстәылатәи Афедерациа Аахыц Кавказ амилаҭтә паркқәеи аҳәырԥсаррақәеи Рассоциациа иалоуп.
Аӡиа Риҵа – Кавказ иҟоу аӡиа ԥшӡақәа ируакуп. Уи ақәыԥшылара амҽхак 1.27 метр ԥшьыркца артәоит. Аура – 2490 инаӡоит, аҭбаара – 270 инаркны 870 метра рҟынӡа ыҟоуп. Уи 116 метра аҵаулара амоуп.
Аҳәырԥсарра аԥстәқәа рылагьы ибеиоуп. Араҟа иҟоуп – амшә, абгахәыҷы, абынҳәа, ашьабсҭа, аҽацә, уҳәа, иҟоуп даҽаџьара иуԥымло аԥсаатәгьы. Аӡиасқәеи аӡиақәеи беиоуп акалмаҳала. Ашәаԥыџьаԥ акәзар иазҳауеит хкы рацәала, иҟоуп ашә, аџь,ахьаца уҳәа егьырҭгьы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жьҭаара 17, 1996 шықәсазы аҳәырԥсарра шьаҭас иаҭаны, еиҿкаан Риҵатәи амилаҭтә ареликттә парк.

Жьҭаара 17, 1996 шықәсазы аҳәырԥсарра шьаҭас иаҭаны, еиҿкаан Риҵатәи амилаҭтә ареликттә парк. - Sputnik Аҧсны
1/17

Жьҭаара 17, 1996 шықәсазы аҳәырԥсарра шьаҭас иаҭаны, еиҿкаан Риҵатәи амилаҭтә ареликттә парк.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апарк аҭаларҭаҟны агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥ ыҟоуп.

Апарк аҭаларҭаҟны агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥ ыҟоуп. - Sputnik Аҧсны
2/17

Апарк аҭаларҭаҟны агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥ ыҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари иблахгыгоу аҭыԥ 390 километр ԥшьыркца амҽханакуеит.

Ари иблахгыгоу аҭыԥ 390 километр ԥшьыркца амҽханакуеит. - Sputnik Аҧсны
3/17

Ари иблахгыгоу аҭыԥ 390 километр ԥшьыркца амҽханакуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Риҵатәи амилаҭтә парк 30-тәи ашықәсқәа инадыркны 20-тәи ашәышықәса анҵәамҭанӡа иҳәырԥсарран.

Риҵатәи амилаҭтә парк 30-тәи ашықәсқәа инадыркны 20-тәи ашәышықәса анҵәамҭанӡа иҳәырԥсарран. - Sputnik Аҧсны
4/17

Риҵатәи амилаҭтә парк 30-тәи ашықәсқәа инадыркны 20-тәи ашәышықәса анҵәамҭанӡа иҳәырԥсарран.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Араҟа аԥсабара даара иршанхагоуп.

Араҟа аԥсабара даара иршанхагоуп. - Sputnik Аҧсны
5/17

Араҟа аԥсабара даара иршанхагоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳашьхаҭыԥқәа ирҭаауа аԥсшьаҩцәагьы рацәаҩуп.

Ҳашьхаҭыԥқәа ирҭаауа аԥсшьаҩцәагьы рацәаҩуп. - Sputnik Аҧсны
6/17

Ҳашьхаҭыԥқәа ирҭаауа аԥсшьаҩцәагьы рацәаҩуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амилаҭтә парк аԥсабарасахьа.

Амилаҭтә парк аԥсабарасахьа. - Sputnik Аҧсны
7/17

Амилаҭтә парк аԥсабарасахьа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥантәи анхацәа есԥхынра рырахә Ауадҳара ихарцалоит.

Аҭыԥантәи анхацәа есԥхынра рырахә Ауадҳара ихарцалоит. - Sputnik Аҧсны
8/17

Аҭыԥантәи анхацәа есԥхынра рырахә Ауадҳара ихарцалоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсабара беиоуп еиуеиԥшым аҵиаа хкқәа рыла, иҟоуп араада џьаргьы иуԥымлогьы.

Аԥсабара беиоуп еиуеиԥшым аҵиаа хкқәа рыла, иҟоуп араада џьаргьы иуԥымлогьы. - Sputnik Аҧсны
9/17

Аԥсабара беиоуп еиуеиԥшым аҵиаа хкқәа рыла, иҟоуп араада џьаргьы иуԥымлогьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

1. Ацакьа дуқәа иргәылган Риҵаҟа инагоу амҩа.

1. Ацакьа дуқәа иргәылган Риҵаҟа инагоу амҩа. - Sputnik Аҧсны
10/17

1. Ацакьа дуқәа иргәылган Риҵаҟа инагоу амҩа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсабара зырбеио аӡхыҽҽақәа.

Аԥсабара зырбеио аӡхыҽҽақәа. - Sputnik Аҧсны
11/17

Аԥсабара зырбеио аӡхыҽҽақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Унацәа хнаҵәартә еиԥш ихьшәашәоу Бзыԥ аӡиас.

Унацәа хнаҵәартә еиԥш ихьшәашәоу Бзыԥ аӡиас. - Sputnik Аҧсны
12/17

Унацәа хнаҵәартә еиԥш ихьшәашәоу Бзыԥ аӡиас.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асасцәеи аԥшәмацәеи бзиа еицырбо аӡиа Риҵа.

Асасцәеи аԥшәмацәеи бзиа еицырбо аӡиа Риҵа. - Sputnik Аҧсны
13/17

Асасцәеи аԥшәмацәеи бзиа еицырбо аӡиа Риҵа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Риҵа ишаҭааз дырҵабыргуеит афотоҭыхымҭала.

Риҵа ишаҭааз дырҵабыргуеит афотоҭыхымҭала. - Sputnik Аҧсны
14/17

Риҵа ишаҭааз дырҵабыргуеит афотоҭыхымҭала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Есышықәса амилаҭтә парк иаҭаауеит шәнызқь-ҩыла асасцәа.

Есышықәса амилаҭтә парк иаҭаауеит шәнызқь-ҩыла асасцәа. - Sputnik Аҧсны
15/17

Есышықәса амилаҭтә парк иаҭаауеит шәнызқь-ҩыла асасцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ааигәа аӡиа Риҵа ихырҵеит аԥсуа еибашьыга шхәа.

Ааигәа аӡиа Риҵа ихырҵеит аԥсуа еибашьыга шхәа. - Sputnik Аҧсны
16/17

Ааигәа аӡиа Риҵа ихырҵеит аԥсуа еибашьыга шхәа.

© Sputnik / Акоп Кущян

Аӡиа Риҵа шьақәгылеит 400 шықәса раԥхьа иҟалаз адгьылҵасра иабзоураны. Иара шьҭоуп амшын аҟынтәи 950 метра аҳаракыраҿ.

Аӡиа Риҵа шьақәгылеит 400 шықәса раԥхьа иҟалаз адгьылҵасра иабзоураны. Иара шьҭоуп амшын аҟынтәи 950 метра аҳаракыраҿ. - Sputnik Аҧсны
17/17

Аӡиа Риҵа шьақәгылеит 400 шықәса раԥхьа иҟалаз адгьылҵасра иабзоураны. Иара шьҭоуп амшын аҟынтәи 950 метра аҳаракыраҿ.

Ажәабжьқәа зегьы
0