Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Амшынеиқәафымцамч" аԥкра ҿыцқәа аланагалеит "Шьешьелеҭ-1" аҟынтәи алашара зауа рзы

© Sputnik ВЛ Тамыш
ВЛ Тамыш  - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.11.2021
Анапаҵаҩра
Уаанӡа "Амшынеиқәафымцамч"анџьныр хада Ҭемыр Кациа Аԥсуа телехәаԥшраҿы иҳәахьан, афымцацәаҳәақәа ирымоу ақәыӷәӷәара ахьызҳауа иахҟьаны ишырзышьҭымхуа атәы.
АҞӘА, абҵара 14 - Sputnik. Зымчхара ҳараку афымцацәаҳәа "Шьешьелеҭ-1" иамоу ақәыӷәӷәара иахҟьаны, аамҭала иалагалоуп аԥкрақәа, ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".
Аусбарҭа апресс-маҵзураҟны ишеилкаахаз ала, афмца арцәара аамҭеихшара алагалазаауеит, иамоу ақәыӷәӷәара лаҟәаанӡа.
Аԥкрақәа алагалоуп:
09:00 инаркны 10:00 рҟынӡа астанициа маҷ "Очамчыра - ахарамч",
10:00 инаркны 11:00 рҟынӡа астанциа маҷқәа " Очамчыра-2"(1 ахәҭа), "Мықә", "Кәачара",
11:00 инаркны 12:00 рҟынӡа астанциа маҷқәа " Очамчыра-2"(2 ахәҭа), "Баслаҭа",
12:00 инаркны 13:00 рҟынӡа астанциа маҷқәа "Дранда", "Уарча",
13:00 инаркны 14:00 рҟынӡа астанциа маҷ "Агәыӡера"
14:00 инаркны 15:00 рҟынӡа астанциа маҷ "Азҩыбжьа".
Абҵарамза 12 инаркны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аамҭеихшара ҿыц алагалоуп.
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.11.2021
Аԥсны
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик ҿыц алагалоуп
Афымцалашара аиуразы аԥкрақәа алагалоуп ацәаҳәақәа ирықәу аидара ахьарзышьҭымхуа иахҟьаны.
Уаанӡа "Амшынеиқәафымцамч" адырра ҟанаҵахьан афымцацәаҳәа "Аҽгәара" иақәу ақәыӷәӷәара еизҳар, аамҭа-аамҭала алашара арцәара иалагоит ҳәа.
Уи аԥхьа, жьҭаара 28 инаркны Аԥсны мрагыларатәи ахәҭеи Аҟәа ахәҭаки рҿы аамҭа-аамҭала алашара дырцәо иалагеит зымчхара ҳараку афымцацәаҳәа "Шьешьелеҭ-1" иақәу ақәыӷәӷәара ахьазышьҭымхуаз иахҟьаны.
Ажәабжьқәа зегьы
0