Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик ҿыц алагалоуп

© Sputnik Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.11.2021
Анапаҵаҩра
Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик аԥсахрақәа аланагалеит "Амшынеиқәафымцамч".
АҞӘА, абҵара 12 - Sputnik. Абҵарамза 12 инаркны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара аграфик ҿыц алагалоуп.
Афымцалашара аиуразы аԥкрақәа алагалоуп ацәаҳәақәа ирықәу аидара ахьарзышьҭымхуа иахҟьаны ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".
Уаанӡа иалагалаз уахынлатәи аграфик аԥыхуп.
Абҵарамза 11 рзы "Амшынеиқәафымцамч" адырра ҟанаҵеит афымцацәаҳәа "Аҽгәара" иақәу ақәыӷәӷәара еизҳар, аамҭа-аамҭала алашара арцәара иалагоит ҳәа.
Уи аԥхьа, жьҭаара 28 инаркны Аԥсны мрагыларатәи ахәҭеи Аҟәа ахәҭаки рҿы аамҭа-аамҭала алашара дырцәо иалагеит авольтҳарак цәаҳәа-110 "Шешелеҭ-1" иақәу ақәыӷәӷәара ахьазышьҭымхуаз иахҟьаны.
Ажәабжьқәа зегьы
0