Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ԥсҳәынтәи вертолиотла Аҟәаҟа дааргеит зшьапы ԥҵәаз ауаҩы

© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии на вертолетной площадке
Сотрудники МЧС Абхазии на вертолетной площадке  - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.01.2022
Анапаҵаҩра
Аԥсны АҶА амедусзуҩцәа Ԥсҳәытәи анхаҩы раԥхьатәи ацхыраара ирҭеит , анаҩс Ареспубликатә хәшәтәырҭахь дааргеит.
АҞӘА, ажьырныҳәа 8 - Sputnik. Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭа аусзуҩцәа Ԥсҳәынтәи Аҟәаҟа дааргеит зшьапы ԥҵәаз ахаҵа, ҳәа аанацҳауеит аиқәырхаратә усбарҭа апресс-маҵзура.
Авертолиот "МИ-2" ԥырит асааҭ 10:10 рзы асабша ажьырныҳәа 8 азы адырра аныҟала.

Аԥсны АҶА амедусзуҩцәа ачымазаҩ иаразнак раԥхьатәи ацхыраара ирҭеит. Анаҩс Ареспубликатә хәшәтәырҭахь дааргеит.

Ԥсҳәы - Аԥсны аҭыԥқәа зегь реиҳа анеира ахьыуадаҩу 760 метра ашьха ҳаракыраҿы иҟоу қыҭоуп. Уахь унеир улшоит Ауадҳараҟа узлацо амҩала аԥхынтәи аамҭазы. Егьи абжьара - ҳаирпланла мацара.
2020 шықәса аԥхынразы Аҟәа-Ԥсҳәы автобус бжьысуан, аха уи мызқәак роуп аус анауз.
Ажәабжьқәа зегьы
0