Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны АҶА еиҭарҳәеит ареспубликатә мҩаду аҟны иҟоу аҭагылазаашьа

© Sputnik / Томас ТхайцукГололед на дороге.
Гололед на дороге. - Sputnik Аҧсны, 1920, 16.01.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны АҶА аусзуҩцәа русура рӷәӷәоуп иҟалаз ахьшәашәарақәа ирыхҟьаны.
АҞӘА, ажьырныҳәа 16 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ареспубликатә мҩаду хадаҿы ажьырныҳәа 16 аҵх иалагӡаны машәыр ҳәа акагьы ҟамлаӡеит. Аиқәырхаҩцәа ишәарҭоу аҭыԥқәа Мысра, Калдахәара, Аҩада Ешыра ахылаԥша арҭоит, ҳәа Sputnik иазеиҭарҳәеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Убри аан аусбарҭаҿ иазгәарҭеит, Аԥсны АҶА аусуҩцәа Очамчыра араион Лашькьындар ақыҭеи Гәдоуҭа араион Лыхны акыҭеи иахьрыҵанакуа амҩадуқәа ирнаҳалаз аҵлақәа шықәыргаз. Аиқәырхаҩцәа рус аццакреи ишахәҭаз русуреи иабзоураны аамҭа кьаҿк ала амҩа рыцқьаны амашьынақәа ныҟәо иҟаҵан ҳәа азгәарҭеит апресс маҵзураҿы.
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.01.2022
Аԥсны
Аԥсны АҶА аҟны ахәшьара арҭеит амш еицәахар атехника ҷыдеи аҟәшақәеи разыхиазаара
Асабша ажьырныҳәа 15 азы Аԥсны асы леит, аҳауагәаҭаҩцәа адырра ҟарҵеит ахьшәашәарақәа ирыхҟьаны амҩан аҵаахшәыла шыҟало. Аԥсны ААИ агәҽанызаара ҟарҵахьан амҩан амшәыр ҟамларц азын амашьына аныҟәцаҩцәа рныҟәашәа иагырханы, амҩатә ԥҟарақәа ирықәныҟәарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0