Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Сыла иҟәашкакараӡа: Аԥсны аӡынтәи аԥсабара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 15 раахыс Аԥсны агаҿа лассы-ласс асоура иаҿуп.
Ашықәс аамҭақәа зегьы иртәу ҟазшьа ҷыдак, гьамак, ԥшӡарак рымоуп. Ааԥынразы аԥсабара ҿыхоит, аԥхын - амшын абзиабаҩцәа ираамҭоуп, ҭагалан хьҩежьуп, аҽаҩра иаамҭоуп, аӡынразы асы леиуеит. Аԥсны егьырҭ ашықәсқәа рзы уарлашәарла асы ауазҭгьы, сынтәа лассы-лассы аԥсабара ҟәаашшӡа иааҟалалоит. Аԥсны амшын аԥшаҳәеи апальмақәеи сыла ихҩаны зыбла иамбац акырӡа ицәыӡит уҳәар алшоит. Амала асы уамак агәырӷьара рзацым атәыла ауааԥсыра, избан акәзар уи иахҟьаны афымцалашара, аӡы аҿырхлоит, урҭ рыҟамзаара акырӡа иаргәамҵуеит ауаа. Ажәакала, асоура ицәырнаго ауадаҩрақәа ыҟоуп, "асы ԥшӡоуп, аха уабылуеит" рымҳәои...
Аҳауагәаҭаҩцәа агәаҽанызаара ҟарҵеит ариабжьарак ахьшәашәарақәа ирыхҟьаны амҩан аҵаахшәыла шыҟало. Аԥсны ААИ ракәзар, агәаҽанызаара ҟарҵоит амҩан амашәыр ҟамларц азын амашьына аныҟәцаҩцәа рныҟәашәа иагырханы, амҩатә ԥҟарақәа ирықәныҟәарц.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Асы иазгәаҟуаз хәыҷи дуи зегьы дәылҵны асеигәыдҵа ихәмарит, ргәырӷьара ҳәаа амамызт.

Асы иазгәаҟуаз хәыҷи дуи зегьы дәылҵны асеигәыдҵа ихәмарит, ргәырӷьара ҳәаа амамызт. - Sputnik Аҧсны
1/14

Асы иазгәаҟуаз хәыҷи дуи зегьы дәылҵны асеигәыдҵа ихәмарит, ргәырӷьара ҳәаа амамызт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа асы рацәаны иауит уҳәар алшоит, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ариаҟара ахьымлеицыз уазхәыцуазар.

Аҟәа асы рацәаны иауит уҳәар алшоит, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ариаҟара ахьымлеицыз уазхәыцуазар. - Sputnik Аҧсны
2/14

Аҟәа асы рацәаны иауит уҳәар алшоит, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ариаҟара ахьымлеицыз уазхәыцуазар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асы иазку апоезиатә цәаҳәақәа аԥырҵахьеит ҳпоетцәа аӡәырҩы.

Асы иазку апоезиатә цәаҳәақәа аԥырҵахьеит ҳпоетцәа аӡәырҩы.  - Sputnik Аҧсны
3/14

Асы иазку апоезиатә цәаҳәақәа аԥырҵахьеит ҳпоетцәа аӡәырҩы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Асы леиуеит ԥыҭҳа-ԥыҭҳа,

Ага иқәыԥсоит иара.

Сышҟа ацәқәырԥ ааиуеит иқәҳа,

Нас инықәсуеит аҟәара". Терент Ҷаниа.

"Асы леиуеит ԥыҭҳа-ԥыҭҳа,Ага иқәыԥсоит иара.Сышҟа ацәқәырԥ ааиуеит иқәҳа,Нас инықәсуеит аҟәара". Терент Ҷаниа. - Sputnik Аҧсны
4/14

"Асы леиуеит ԥыҭҳа-ԥыҭҳа,

Ага иқәыԥсоит иара.

Сышҟа ацәқәырԥ ааиуеит иқәҳа,

Нас инықәсуеит аҟәара". Терент Ҷаниа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Асы ԥшӡоуп, аха уабылуеит" ззырҳәогьы абри ауми.

"Асы ԥшӡоуп, аха уабылуеит" ззырҳәогьы абри ауми. - Sputnik Аҧсны
5/14

"Асы ԥшӡоуп, аха уабылуеит" ззырҳәогьы абри ауми.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа ианаалоит "ахамы" шкәакәа, ус ауми?!

Аҟәа ианаалоит "ахамы" шкәакәа, ус ауми?! - Sputnik Аҧсны
6/14

Аҟәа ианаалоит "ахамы" шкәакәа, ус ауми?!

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашәаԥыџьаԥ рыԥшӡара иацҵо иаҿуп асоура.

Ашәаԥыџьаԥ рыԥшӡара иацҵо иаҿуп асоура. - Sputnik Аҧсны
7/14

Ашәаԥыџьаԥ рыԥшӡара иацҵо иаҿуп асоура.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аӡынтәи ахьҭақәа Аҟәатәи амаамынааӡарҭаҿы рҽырзырхианы иҟан, урҭ ицәгьамкәа ирхыргоит.

Аӡынтәи ахьҭақәа Аҟәатәи амаамынааӡарҭаҿы рҽырзырхианы иҟан, урҭ ицәгьамкәа ирхыргоит.  - Sputnik Аҧсны
8/14

Аӡынтәи ахьҭақәа Аҟәатәи амаамынааӡарҭаҿы рҽырзырхианы иҟан, урҭ ицәгьамкәа ирхыргоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амаамынааӡарҭаҿы алашара усҟак еиԥҟьом, убри азы амаамынқәа рыҭрақәа еснагь иԥхоуп.

Амаамынааӡарҭаҿы алашара усҟак еиԥҟьом, убри азы амаамынқәа рыҭрақәа еснагь иԥхоуп. - Sputnik Аҧсны
9/14

Амаамынааӡарҭаҿы алашара усҟак еиԥҟьом, убри азы амаамынқәа рыҭрақәа еснагь иԥхоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Есышықәса Аҟәатәи Аботаникатә баҳчаҿы ачықьқәа хдырҟәыдаауеит.

Есышықәса Аҟәатәи Аботаникатә баҳчаҿы  ачықьқәа хдырҟәыдаауеит. - Sputnik Аҧсны
10/14

Есышықәса Аҟәатәи Аботаникатә баҳчаҿы ачықьқәа хдырҟәыдаауеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥхарра бзиа избо 50 раҟара аҵиаақәа иҷыдоу аш ала иҭарыҳәҳәоит.

Аԥхарра бзиа избо 50 раҟара аҵиаақәа иҷыдоу аш ала иҭарыҳәҳәоит. - Sputnik Аҧсны
11/14

Аԥхарра бзиа избо 50 раҟара аҵиаақәа иҷыдоу аш ала иҭарыҳәҳәоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атропикатә ҵиаа абанани аси зеиԥшыҟам сахьоуп.

Атропикатә ҵиаа абанани аси зеиԥшыҟам сахьоуп. - Sputnik Аҧсны
12/14

Атропикатә ҵиаа абанани аси зеиԥшыҟам сахьоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәатәи ашьхарагьы уамакала иԥшӡоуп.

Аҟәатәи ашьхарагьы уамакала иԥшӡоуп. - Sputnik Аҧсны
13/14

Аҟәатәи ашьхарагьы уамакала иԥшӡоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны амшын аԥшаҳәеи апальмақәеи сыла ихҩаны зыбла иамбац акырӡа ицәыӡит уҳәар алшоит.

Аԥсны амшын аԥшаҳәеи апальмақәеи сыла ихҩаны зыбла иамбац акырӡа ицәыӡит уҳәар алшоит. - Sputnik Аҧсны
14/14

Аԥсны амшын аԥшаҳәеи апальмақәеи сыла ихҩаны зыбла иамбац акырӡа ицәыӡит уҳәар алшоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0