Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны алашара арцәара аамҭеихшара ҿыц аларгалеит

© Sputnik / Томас ТхайцукЛампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Џьуартәи аӡеизакырҭаҿы аӡы аҩаӡара 415, 50 метра иҟоуп, ишәарҭан ишьоуп– 425 метра.
АҞӘА, жәабран 7 – Sputnik. Аԥсны алашара арцәара аамҭеихшара ҿыц аларгалеит ҳәа адырра ҟанаҵоит "Амшынеиқәафыцамч".
Афымца анашьҭразы аԥкра алагалоуп Џьуартәи аӡеизакырҭаҿы аӡы аҩаӡара ишәарҭоу 415 метра аҟынӡа иахьылаҟәыз иахҟьаны. Аамҭеихшара алагалоуп ЕгрыГЕС аусура зынӡа иаангылар ҟалоит ҳәа ашәара ахьыҟоу азы.
Аамҭеихшара инақәыршәаны, Аԥсны мрагыларатәи ахәҭа уахыки-ҽнаки ԥшь-сааҭ лашарада иҟазаауеит, уахынла ҩ-сааҭк, ҽынла ҩ-сааҭк.
Аҳауатә цәаҳәақәа "Шьешьелеҭ-1"- асааҭ 01:00 инаркны 03:00 рҟынӡа, асааҭ 12:00 инаркны 13:00 рҟынӡа , асааҭ 16:00 -инаркны 17:00 рҟынӡа;
Аҳауатә цәаҳәақәа "Шьешьелеҭ-2", "Аҽгәара", "Чегьал" - 03:00-05:00, 12:00- 13:00, иара убас 16:00-17:00.
Урыстәылантәи афымцалашара зауа Аԥсны мраҭашәаратәи ахәҭа аҟнгьы алашара дырцәалоит, ауааԥсыра лашарада иҟазаауеит сааҭк, ацәаҳәақәа ирықәу ақәыӷәӷәара иахҟьаны амашәырқәа ҟамларцаз.
Астанциа маҷқәа "Мҵара", "Дәрыԥшь"- асааҭ 08:00 инаркны 09:00 рҟынӡа.
Астанциа маҷ "Афон ҿыц"- асааҭ 09:00 инаркны 10:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Гәдоуҭа-а́хага"- асааҭ 10:00 инаркны 11:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Гәдоуҭа-110" (актәи ахәҭа)- асааҭ 11:00 инаркны 12:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Гәдоуҭа-110" (аҩбатәи ахәҭа)- асааҭ 12:00 инаркны 13:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Лыхны"- асааҭ 13:00 инаркны 14:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷқәа "Мысра-а́хага", "Мысра" - асааҭ и 14:00 инаркны 15:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Бзыԥ-220"- асааҭ 15:00 инаркны 16:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Пицунда"- асааҭ 16:00 инаркны 17:00 рҟынӡа,
Астанциа маҷ "Алаҳаӡы"- асааҭ 17:00 инаркны 18:00 рҟынӡа.
Иара убас, Аҟәа астанциа маҷқәа "Баслаҭа", "Абжьаҟәа", "Бырцха" рҟнытәи афымцалашара зауа рзгьы алашара арцәара иалагоит "Амшынеиқәафыцамч".
Аԥкрақәа аԥыххоит ацәаҳәақәа ирықәу ақәыӷәӷәара лаҟәыр.
Аԥсны афымцамчтә усхк ауадаҩра хадақәа иреиуоуп иақәу аидара ахьдууи аинфраструктура ахьажәуи. Афымцамч ахьазымхо, афымцаҳақәа ахьажәу азы атәылаҿы акриптоԥара арҳаразы амаругақәа русура азин ыҟам, аамҭа-аамҭала алашара арцәара аамҭеихшара аларгалалон.
Аԥсны Урыстәылантәи афымцамч аиуеит 2021 шықәса ԥхынҷкәынмза инаркны, уи абзоурала ҳтәыла хы-хәҭак рҟынтәи ҩба лашарала еиқәыршәоуп, егьи ахәҭа - аӡхыҽҽатә станциа "ГЭС-1" аҟынтәи иаиуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0