Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы аҿкчымазара зыхьуаз хҩык ачымазцәа рыԥсҭазаара иалҵит

© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны аепидемиа ҵысижьҭеи аҿкчымазара зыхьхьоу ауаа рхыԥхьаӡара 46 851-ҩык рҟынӡа инаӡеит, ргәы бзиахахьеит 38509-ҩык ауааԥсыра, рыԥсҭазаара иалҵхьеит 605-ҩык.
АҞӘА, жәабран 7 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 азы Аԥсны ауааԥсыра атестқәа арҭеит 793-ҩык, урҭ рахьтә 483-ҩык аҿкчымазара шрымаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.
Ҩымш рыла Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы ишьҭаз ачымазцәа хҩык 72 шықәса зхыҵуаз, 86 шықәса зхыҵуаз, 56 шықәса зхыҵуаз ахацәа рыԥсҭазаара иалҵит.
Ари аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 71-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 20-ҩык, ибжьаратәуп - 51-ҩык. Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 43-ҩык, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 12-ҩык, Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 30-ҩык, урҭ рахьтә ҩыџьа рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы хәҩык ачымазцәа шьҭоуп. Ареспубликатә иҷыдоу апсихиатриатә хәшәтәырҭаҿы ишьҭоуп 20-ҩык ачымазцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0