Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 2022 шықәсазы. Апарламентахь иалххоит 35-ҩык адепутатцәа. АКХ аҟны ашәҟәы иҭарыҩхьеит 123-ҩык акандидатцәа, урҭ рахьынтә 107-ҩык хацәоуп, 16-ҩык аҳәса.

Алхратә комиссиа хадаҿы иҭарҩхьеит адепутатрахь акандидатцәа раԥшьгаратә гәыԥқәа 118

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.02.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 2022 шықәсазы, иалххоит 35-ҩык адепутатцәа.
АҞӘА, жәабран 8 – Sputnik. Алхратә комиссиа хада (АКХ) аҿы иҭарҩхьеит Аԥсны Апарламент ахь адепутатразы акандидатцәа рықәыргыларазы аԥшьгаратә гәыԥқәа 118.
Аҩаша, жәабран 8 азы аԥшьгаратә гәыԥқәа ҩба ашәҟәы иҭарҩит:
Ҵәыџьԥҳа Гәында - 32-тәи алхратә ҭыԥ хада (Очамчыратәи),
Џьыкырба Шабаҭ - 9-тәи алхратә ҭыԥ хада (Мрагыларатәи).
Жәабран 8 азы иҟоу аҭагылазаашьала АКХ аҿы иҭаҩуп аԥшьагаратә гәыԥқәа 118, аполитикатә партиақәа хәба. Асиа зегьы шәаԥхьар шәылшоит абра.
Апарламент ахь адепутатцәа ықәзыргыло аполитикатә партиақәеи аԥшьгаратә гәыԥқәеи ашәҟәы рҭагалара хыркәшахоит жәабран 10 азы. Адепутатразы акандидатцәа рҭаҩра иалагоит жәабран 10 инаркны, ихыркәшахоит хәажәкыра 2 азы.
Ажәабжьқәа зегьы
0