Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ауаажәларратә транспорт арныҟәцаҩцәа хыԥхьаӡара рацәала рчымазара русура еиԥнаҟьеит

© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественный транспорт
Общественный транспорт  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәа ақалақь ауаажәларратә транспорт аусзуҩцәа хыԥхьаӡара рацәала акоронавирус ахьрылаҵәаз иахҟьаны аамҭеихшара еиԥҟьеит. Уи ахәашазы ишьақәыргылахап ҳәа азыԥхьагәаҭоуп.
АҞӘА, жәабран 11 - Sputnik. Ауаажәларратә транспорт арныҟәцаҩцәа 70% аҿчымазара шьҭыркааит, убри иахҟьаны атранспорт аныҟәара аамҭеихшара шьақәҟьеит ҳәа аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара асаит.
Аамҭеихшара аилагара азгәаҭан мышқәак ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы. Ауадаҩрақәа аҭыԥ рымоуп уахынлатәи аамҭазы, избанзар арныҟәцаҩцәа зыԥсахуа ыҟам.
Абри инадҳәаланы аҳҭнықалақь ахада Беслан Ешба инапынҵала ихаҭыԥуаҩ Авҭандил Сурманиӡе ақалақь АТПи Атроллеибустә парки рнапхгаҩцәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит.

"Зыриашара ҟамло акгьы аҭыԥ амам. Иҟоу аамҭалатәи уадаҩроуп. Уи аҭыԥ иқәҵахоит. Ауаа ковид рымоуп, 70% чмазцәоуп. Урҭ зыԥсахуа ҳамамызт", - ҳәа иҳәеит Сурманиӡе.

Иара иҳәеит, жәабран 11 инаркны еиԥҟьарада атранспорт аусура шеиҿкаахо. Атроллеибусқәа рныҟәара асааҭ 5:00 инаркны асааҭ 19:00 рҟынӡа еиҭашхацыркхо.
Ажәабжьқәа зегьы
0