Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ашәахьа Аҟәатәи ашколқәа акы ада егьырҭ зегьы рҵара хацдыркуеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Пустой школьный класс
Пустой школьный класс  - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.02.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Амчыбжь анҵәамҭазы Аҟәатәи ашколқәа реиҳабацәа имҩаԥыргаз аизараҿы зегьы ргәаанагарақәа еиқәшәеит жәабран 21 рзы аҵара хацырктәуп ҳәа.
АҞӘА, жәабран 19 – Sputnik. Ашәахьа жәабран 21 инаркны Аҟәа ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи зегьы рышәқәа аадыртуеит Пушкин ихьӡ зху аҩбатәи ашкол ада, араҟа аҵаҩцәа акоронавирус чымазара зыхьуа ахьырацәаҩу иахҟьаны ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.
Аҟәа ашколқәа акарантин ишьҭын аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ахьыуадаҩхаз иахҟьаны.

"Пушкин ихьӡ зху аҩбатәи ашкол аҟны ааҩык арҵаҩцәеи 62-а аҵаҩцәеи аҿкчымазара рымоуп. Аҟәа асанитартә ҳақьым хада Алла Белиаева лабжьгарала ари ашкол ааҳартӡом", - ҳәа аҳәоит Аҟәа ақалақь ахадара, аҵараҟәша аусбарҭа аиҳабы Асҭанда Ҭаркьыл лажәақәа ааганы.

Лара лдыррақәа рыла, мчыбжьқәак ашколқәа раркра иалнаршеит аҿкчымазара ашколхәыҷқәа рыбжьара аламырҵәара. Акарантин иҟанаҵы, Аҟәатәи ашколқәа рырҵаҩцәа 90-ҩык чмазаҩцәан, ашколхәыҷқәа - 800-ҩык рҟынӡа.
Аԥсны ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи акарантин ишьҭын ажьырныҳәа 27 инаркны.
Ажәабжьқәа зегьы
0