Аҟәа ԥшшәы рацәала: Леуарса Быҭәба иусумҭақәа рцәыргақәҵа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Асахьаҭыхыҩ Леуарса Быҭәба ихатәы ҭыхымҭа ҷыдақәа ҽнактәи рцәыргақәҵа мҩаԥысит Аҟәа жәабран 21 азы.
Акультура-усутә платформа "Гума" имҩаԥысит еицырдыруа аԥсуа сахьаҭыхыҩ Леуарса Быҭәба ихатәы ҭыхымҭа ҷыдақәа ҽнактәи рцәыргақәҵа. Ахатәы коллекциақәа рҟынтәи еидкылан 22 усумҭа. Ацәыргақәҵаҿ иҟан Леуарса Быҭәба заатәи иҭыхымҭақәа, аҳәынҭкарратә ҳамҭа "Ахьӡ- аԥша" аескизқәа, иара убас аҵыхәтәантәи иусумҭақәа-ихыркәшамгьы.
Леуарса Быҭәба диит 1960 шықәса жәабран 21 азы Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭан. Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, дҭалоит Қарҭҭәи асахьаҭыхратә академиа аграфика афакультет.
Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ианалага Леуарса Быҭәба ачымазара бааԥс шимазгьы аӷа диҿагылеит.
Леуарса Быҭәба хадара азиуан "Зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа реидгыла". 2001 шықәсазы Москва имҩаԥысит Шьазина Агрԥҳа еиҿылкааз ихатәы цәыргақәҵа. Ацәыргақәҵа аҟынтәи еизгаз аԥара акьыба чымазара зыхьуа рыцхыраараз ареспублика ахәыҷтәы хәшәтәырҭа хазы ахимиатә терапиа аԥҵаразы иазоуижьит.
Мшаԥы 28, 2004 шықәсазы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Владислав Арӡынба идҵала Леуарса Быҭәба ианашьан "Ахьӡ-Аԥша" аҩбатәи аҩаӡара.
Леуарса Быҭәба иԥсҭазаара далҵит 2007 шықәсазы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩ Леуарса Быҭәба ихатәы ҭыхымҭа ҷыдақәа ҽнактәи рцәыргақәҵа мҩаԥысит Аҟәа жәабран 21 азы.

Асахьаҭыхыҩ Леуарса Быҭәба ихатәы ҭыхымҭа ҷыдақәа ҽнактәи рцәыргақәҵа мҩаԥысит Аҟәа жәабран 21 азы. - Sputnik Аҧсны
1/15

Асахьаҭыхыҩ Леуарса Быҭәба ихатәы ҭыхымҭа ҷыдақәа ҽнактәи рцәыргақәҵа мҩаԥысит Аҟәа жәабран 21 азы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵаҿ иҟан ахатәы коллекциақәа рҟынтәи аусумҭақәагьы.

 Ацәыргақәҵаҿ иҟан ахатәы коллекциақәа рҟынтәи аусумҭақәагьы. - Sputnik Аҧсны
2/15

Ацәыргақәҵаҿ иҟан ахатәы коллекциақәа рҟынтәи аусумҭақәагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аусумҭақәа аиҳарак Аҟәа иазкуп.

Аусумҭақәа аиҳарак Аҟәа иазкуп. - Sputnik Аҧсны
3/15

Аусумҭақәа аиҳарак Аҟәа иазкуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рацәак уаҩы иимбацаз асахьақәа рбарцаз арахь иааит ақалақь ауааԥсыра.

Рацәак уаҩы иимбацаз асахьақәа рбарцаз арахь иааит ақалақь ауааԥсыра. - Sputnik Аҧсны
4/15

Рацәак уаҩы иимбацаз асахьақәа рбарцаз арахь иааит ақалақь ауааԥсыра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Леуарса Быҭәба заатәи иҭыхымҭақәа, аҳәынҭкарратә ҳамҭа "Ахьӡ- аԥша" аескизқәа, иара убас аҵыхәтәантәи иусумҭақәа-ихыркәшамгьы цәырган.

Леуарса Быҭәба заатәи иҭыхымҭақәа,  аҳәынҭкарратә ҳамҭа "Ахьӡ- аԥша" аескизқәа, иара убас аҵыхәтәантәи иусумҭақәа-ихыркәшамгьы цәырган. - Sputnik Аҧсны
5/15

Леуарса Быҭәба заатәи иҭыхымҭақәа, аҳәынҭкарратә ҳамҭа "Ахьӡ- аԥша" аескизқәа, иара убас аҵыхәтәантәи иусумҭақәа-ихыркәшамгьы цәырган.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩ еснагь иҳәон, Аҟәа - ныҳәа қалақьуп ҳәа.

Асахьаҭыхыҩ еснагь иҳәон, Аҟәа - ныҳәа қалақьуп ҳәа. - Sputnik Аҧсны
6/15

Асахьаҭыхыҩ еснагь иҳәон, Аҟәа - ныҳәа қалақьуп ҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵа иалахәын асахьаҭыхыҩ иҭаацәа.

Ацәыргақәҵа иалахәын асахьаҭыхыҩ иҭаацәа. - Sputnik Аҧсны
7/15

Ацәыргақәҵа иалахәын асахьаҭыхыҩ иҭаацәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥшшәы рацәеи зхатә гьамеи змаз иакәны ргәаҵаҿ даанхеит Леуарса Быҭәба иҩызцәа.

Аԥшшәы рацәеи зхатә гьамеи змаз иакәны ргәаҵаҿ даанхеит Леуарса Быҭәба иҩызцәа. - Sputnik Аҧсны
8/15

Аԥшшәы рацәеи зхатә гьамеи змаз иакәны ргәаҵаҿ даанхеит Леуарса Быҭәба иҩызцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩ иусумҭақәа илашоу ԥшшәы рацәала иаарԥшуп.

Асахьаҭыхыҩ иусумҭақәа илашоу ԥшшәы рацәала иаарԥшуп. - Sputnik Аҧсны
9/15

Асахьаҭыхыҩ иусумҭақәа илашоу ԥшшәы рацәала иаарԥшуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари асахьа иааилак рылаԥш аднахалон, ирхамшҭырц азы рҭелқәа рҿы асахьа ҭырхон.

Ари асахьа иааилак рылаԥш аднахалон, ирхамшҭырц азы рҭелқәа рҿы асахьа ҭырхон. - Sputnik Аҧсны
10/15

Ари асахьа иааилак рылаԥш аднахалон, ирхамшҭырц азы рҭелқәа рҿы асахьа ҭырхон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵа ахьымҩаԥысуаз акультура-усутә платформа "Гума" адәахьы шакәызгьы, ачымазараз иалагалоу аԥкрақәа ирықәныҟәозгьы ыҟан.

Ацәыргақәҵа ахьымҩаԥысуаз акультура-усутә платформа "Гума" адәахьы шакәызгьы, ачымазараз иалагалоу аԥкрақәа ирықәныҟәозгьы ыҟан. - Sputnik Аҧсны
11/15

Ацәыргақәҵа ахьымҩаԥысуаз акультура-усутә платформа "Гума" адәахьы шакәызгьы, ачымазараз иалагалоу аԥкрақәа ирықәныҟәозгьы ыҟан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ацәыргақәҵа иаҭааз Леуарса Быҭәба иаҳәшьа илҳәеит, иара асахьаҭыхра даныхәыҷыз ишышьҭикааз.

Ацәыргақәҵа иаҭааз Леуарса Быҭәба иаҳәшьа илҳәеит, иара асахьаҭыхра даныхәыҷыз ишышьҭикааз.  - Sputnik Аҧсны
12/15

Ацәыргақәҵа иаҭааз Леуарса Быҭәба иаҳәшьа илҳәеит, иара асахьаҭыхра даныхәыҷыз ишышьҭикааз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Леуарса Быҭәба раԥхьатәи иусумҭа ажурнал "Амцабз" ианылеит. Усҟан иара аԥшьбатәи акласс аҟны дтәан.

Леуарса Быҭәба раԥхьатәи  иусумҭа  ажурнал "Амцабз" ианылеит. Усҟан иара аԥшьбатәи акласс аҟны дтәан. - Sputnik Аҧсны
13/15

Леуарса Быҭәба раԥхьатәи иусумҭа ажурнал "Амцабз" ианылеит. Усҟан иара аԥшьбатәи акласс аҟны дтәан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Леуарса Быҭәба хадара азиуан "Зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа реидгыла".

Леуарса Быҭәба хадара азиуан "Зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа реидгыла". - Sputnik Аҧсны
14/15

Леуарса Быҭәба хадара азиуан "Зых иақәиҭу асахьаҭыхыҩцәа реидгыла".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Леуарса Быҭәба илшамҭақәа рзы ианашьоуп "Ахьӡ-Аԥша" аҩбатәи аҩаӡара.

Леуарса Быҭәба илшамҭақәа рзы ианашьоуп  "Ахьӡ-Аԥша" аҩбатәи аҩаӡара. - Sputnik Аҧсны
15/15

Леуарса Быҭәба илшамҭақәа рзы ианашьоуп "Ахьӡ-Аԥша" аҩбатәи аҩаӡара.

Ажәабжьқәа зегьы
0