Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡԥҳа Аҟәа араион аҟны алхрақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡԥҳа Аҟәа араион аҟны алхрақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҟәа араион аҟны Аԥсны Жәлар реизарахь алхрақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аҩажәиҩбатәи Ешыратәи алхырҭатә ҭыԥ хада иаҵанакуа ахԥатәи алхырҭатә ҭыԥ акомиссиа ахантәаҩы Ева Аҩӡԥҳа.
Ешыратәи ҩажәиҩбатәи алхратә ҭыԥ хада иаҵанакуа ахԥатәи алхырҭатә ҭыԥ акомиссиа ахантәаҩы еиҭалҳәеит хәажәкыра 12 рзы имҩаԥысраны иҟоу Аԥсны Жәлар реизарахь алхрақәа иахьынӡарзыҟаҵоу, асиақәа реиқәыршәаразы аусура шцо, згәамбзиара иахҟьаны алхрақәа рахь изымнеиуа рарзаҳалқәа шроуа, алхратә ҭыԥ аҟны алхыҩцәа рхыԥхьаӡара ахьынӡанаӡо, акомиссиа иалоу шаҟаҩы ыҟоу, асанитартә ԥҟарақәа рықәныҟәара иахьынӡазхиоу атәы.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0