Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 2022 шықәсазы. Апарламентахь иалххоит 35-ҩык адепутатцәа. АКХ аҟны ашәҟәы иҭарыҩхьеит 123-ҩык акандидатцәа, урҭ рахьынтә 107-ҩык хацәоуп, 16-ҩык аҳәса.

Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр: алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы еилагарак азгәаҭам

© Sputnik / Томас Тхайцук Вальтер Бутба
Вальтер Бутба  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ААР хәажәкыра 11 ауха инаркны рнапынҵақәа ҷыдала имҩаԥыргоит.
АҞӘА, хәажәкыра 12 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны иахьаҵанакуа алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы еилагарак азгәаҭам ҳәа иҳәеит Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Вальтер Быҭәба.

"Аԥсны Апарламент ахь алхрақәа рымҩаԥгара аиҿкааразы Аԥсны ААР хәажәкыра 11 ауха инаркны рнапынҵақәа ҷыдала имҩаԥыргоит. 900-ҩык рҟынӡа ҳусзуҩцәа алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы ахылаԥшра мҩаԥыргоит", - иҳәеит Быҭәба.

Уи адагьы амилициа аусзуҩцәа жәларбжьаратәи анаԥшыҩцәа рхылаԥшра мҩаԥыргоит.
"Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа ирус хаданы иҟоуп алхырҭатә комиссиақәа ацхыраара рыҭара, ауаажәларратә зинеиҿкаара аилагара алмыршара", - иҳәеит иара.
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.03.2022
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
Аԥсны АКХ ахантәаҩы Апарламент ахь абжьыҭаразы ауаа рааишьа шыҟоу иҳәеит
Аҳҭнықалақь, АКХ ахыбра акәша-мыкәша ада џьаргьы атранспорт аныҟәара ԥкны иҟаӡам ҳәа азгәеиҭеит аминистр.
Хәажәкыра 11 рызтәи адыррала Аԥсны атәылауаҩшәҟәы рымоуп 152116-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рҟынтәи зықәра намӡац 5012-ҩык ыҟоуп. Хәажәкыра 12 рзы 18 шықәса рхыҵит хәҩык.
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны
92 материал
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
27 Мшаԥы, 14:05
Ажәабжьқәа зегьы
0