Иапониа иҟалаз адгьылҵысра иахҟьаны хҩык ҭахеит

CC BY 2.0 / Rhiannon Elston / EarthquakeСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Аҧсны, 1920, 17.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Хәажәкыра 16 азы Иапониа аҩада-мрагыларатәи ахәҭаҿы адгьылҵысра ҟалеит. Аԥхьатәи адыррақәа рыла ҩыџьа ҭахеит, 135-ҩык аахақәа роуит.
АҞӘА, хәажәкыра 17 - Sputnik. Хәажәкыра 16 азы Иапониа аҩада-мрагыларатәи ахәҭаҿы адгьылҵысра иҟалаз иахҟьаны хҩык ҭахеит 194-ҩык ааха роуит ҳәа аанацҳауеит ателеканал NHK.
Аԥхьатәи ахәшьарала адгьылҵысра амчра 7,3 иҟан, анаҩстәи адыррақәа рыла – 7,4. Адгьылҵысра ахы ыҵнахит 57 километра Аокеан ҭынч аҵаҿы, апрефектура Фукусима араион аҿы.
Атәыла амчрақәа цунами ҟалар алшоит ҳәа рыларҳәеит. 20-30 сантиметра иҩеиуаз амшын ацәқәырԥақәа апрефектурақәа Миагии Фукусимеи рыԥшаҳәаҟынӡа инаӡеит. Хәажәкыра 17 ашьыжь цунами ашәарҭара цеит.
Адгьылҵысра иахҟьаны апрефектура Миаги, ақалақь Сироисии ақалақь Томеии рҿы амашьынамҩақәа аԥхасҭа роуит. Апрефектура Фукусима аҿы анхарҭаҩны еилаҳаит.
Адгьылҵысра ари ариаон аҿы иҟоу АЕСқәа ирԥырхагамхеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0