Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны Абанк аҳәаанырцәтәи авалиутала аоперациақәа рзы аамҭалатәи аԥҟарақәа аланагалоит

© Sputnik Нацбанк Абхазии
Нацбанк Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Абанкқәа рыклиентцәа рвалиутатә ԥхьаӡарҭақәа рҿы рԥарақәа валиутала ирзышьҭазар ауеит аԥхьаҟагьы.
АҞӘА, хәажәкыра 18 – Sputnik. 2022 шықәса хәажәкыра 16 инаркны цәыббра 16 рҟынӡа Аԥсны Абанк акредиттә еиҿкаарақәа рыклиентцәа рбанктә валиутатә ԥхьаӡарақәа рҟынтәи аԥарақәа ма алагалатә (адепозитқәа) ԥхьаӡамҭақәа рҟынтәи аԥара роуразы аԥҟара ҿыц шьақәнаргылоит. Абри атәы кьыԥхьуп Абанк асаит аҟны.

Адокумент инақәыршәаны аклиентцәа ирылшоит 10 000 доллар ма евро ахырхыр, егьырҭ абри амш азтәи акредиттә еиҿкаара акурс ала - урыстәылатәи амааҭ ала.

Убри аан акредиттә еиҿкаара аҳәаанырцәтә валиутала еиқәшәазар, аԥара зегьы адолларқәа ма аевро рыла ргара алшоит.
Курс доллара и евро взлетел - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.03.2022
Анапынҵатә валиутала аоперациақәа рымҩаԥгара аамҭалатәи аԥҟарақәа алагалоуп Урыстәыла
Аԥсны акредиттә еиҿкаарақәа рклиентцәа абанктә валиутатә ԥхьаӡамҭа ҿыцқәа ма алагала ала (адепозит) аԥхьаӡамҭақәа аадыртыр ауеит.
Аԥҟара аус ахьынӡауа дара аԥара ргар ҟалоит акредиттә еиҿкаара аҿынтәи акурс ала мааҭла, абанк ԥарала еиқәшәазар - аԥара зегьы валиутала аиура.

Аҳәаанырцә валиутала аҳәаанырцәынтәи ииагоу аԥара цәыббра 16 рҟынӡа мааҭла ирыҭахоит абри амш азы акредиттә еиҿкаара акурс ала.

Убри аан абанк ԥарала еиқәшәазар, аԥара зегьы ЕАА рдолларқәеи евролеи аиура ауеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0