Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Дочиа Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭа иаҭоу ацхыраара иазкны

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Дочиа Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭазы амашьына ҿыц атәы
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Тҟәарчал араион ахада Исидор Дочиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит араионтә хәшәтәырҭа ацхыраара лас амашьына аҭара шалыршахаз атәы.
Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтәи Тҟәарчалтәи араионтә хәшәтәырҭа иаҭоуп ацхыраара ласы амашьына ҿыц. Ари ахҭыс араион аҿы иазыԥшын. Иахьа агәабзиарахьчара аминистр ахәышәтәырҭа аҳақьым хада лнапаҿы илиркит автомашьына ацаԥха.
Аицәажәара аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0