"Аҿар рыбжьы": аԥсуа ашәеи ажәеи рмырӡразы

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны аестрадатә шәаҳәаҩцәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит хәажәкыра 23-24 рзы Аҳәынҭқарратә филармониаҿы.
21 шықәса ҵуеит Аестрадатә ашәақәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысуеижьҭеи. Сынтәа уи аԥҟара ҿыцқәа алагалан. Раԥхьаӡа акәны аицлабра рхы аладырхәит 20 шықәса инаркны изхыҵуаз аиҳабыратә гәыԥ ахь иаҵанакуаз ашәаҳәаҩцәа.
Зынӡа аицлабра иалахәын 56-ҩык аҿар Аԥсны ахи-аҵыхәеи рҟынтәи.
"Гран-При" даԥсахеит абжьаратә гәыԥ аҿы ашәа зҳәоз Алан Кархалаа, аиҳабыратә гәыԥ аҿы - Мариа Истомина.
Аестрадатә ашәақәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иажәақәа рыла, иара хықәкыс иамоуп аԥсуа ашәа амырӡра, аҿар аԥсуа естрада агәыбылра дыркра.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны аестрадатә шәаҳәаҩцәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит хәажәкыра 23-24 рзы Аҳәынҭқарратә филармониаҿы.

Аԥсны аестрадатә шәаҳәаҩцәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит хәажәкыра 23-24 рзы Аҳәынҭқарратә филармониаҿы. - Sputnik Аҧсны
1/15

Аԥсны аестрадатә шәаҳәаҩцәа рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит хәажәкыра 23-24 рзы Аҳәынҭқарратә филармониаҿы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сынтәа иара мҩаԥысуеижьҭеи 21 шықәса ҵуеит.

Сынтәа иара мҩаԥысуеижьҭеи 21 шықәса ҵуеит. - Sputnik Аҧсны
2/15

Сынтәа иара мҩаԥысуеижьҭеи 21 шықәса ҵуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аконцерт актәи амш азы иқәгылеит 6-8, 9-10 шықәса зхыҵуа ахәыҷқәа.

Аконцерт актәи амш азы иқәгылеит 6-8, 9-10 шықәса зхыҵуа ахәыҷқәа.  - Sputnik Аҧсны
3/15

Аконцерт актәи амш азы иқәгылеит 6-8, 9-10 шықәса зхыҵуа ахәыҷқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҩбатәи амш аан иқәгылон 11-13, 14-16 шықәса зхыҵуа ашәаҳәаҩцәа қәыԥшцәа.

Аҩбатәи амш аан иқәгылон 11-13, 14-16 шықәса зхыҵуа ашәаҳәаҩцәа қәыԥшцәа. - Sputnik Аҧсны
4/15

Аҩбатәи амш аан иқәгылон 11-13, 14-16 шықәса зхыҵуа ашәаҳәаҩцәа қәыԥшцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иара убас раԥхьаӡа акәны аицлабра рхы аладырхәит 20 шықәса ирҭысхьоу аиҳабыратә гәыԥгьы.

Иара убас раԥхьаӡа акәны аицлабра рхы аладырхәит 20 шықәса ирҭысхьоу аиҳабыратә гәыԥгьы. - Sputnik Аҧсны
5/15

Иара убас раԥхьаӡа акәны аицлабра рхы аладырхәит 20 шықәса ирҭысхьоу аиҳабыратә гәыԥгьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аицлабра рхы аладырхәырц Аҟәаҟа иааит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтәи 56-ҩык ашәаҳәаҩцәа.

Аицлабра рхы аладырхәырц Аҟәаҟа иааит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтәи 56-ҩык ашәаҳәаҩцәа. - Sputnik Аҧсны
6/15

Аицлабра рхы аладырхәырц Аҟәаҟа иааит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтәи 56-ҩык ашәаҳәаҩцәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аконкурс аҟны ихымԥадатәиу ԥҟаран аԥсыуашәак анагӡара, анаҩс доусы ихатә гьамала иалихуа.

Аконкурс аҟны ихымԥадатәиу ԥҟаран  аԥсыуашәак анагӡара, анаҩс доусы ихатә гьамала иалихуа. - Sputnik Аҧсны
7/15

Аконкурс аҟны ихымԥадатәиу ԥҟаран аԥсыуашәак анагӡара, анаҩс доусы ихатә гьамала иалихуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аиҵбыратә гәыԥ иаҵанакуаз ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны асцена ду ахь ицәырҵит.

Аиҵбыратә гәыԥ иаҵанакуаз ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны асцена ду ахь ицәырҵит. - Sputnik Аҧсны
8/15

Аиҵбыратә гәыԥ иаҵанакуаз ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны асцена ду ахь ицәырҵит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашәаҳәаҩцәа аӡәырҩы рықәгыларақәа акәашаратә номерқәа рыла ирԥшӡан.

Ашәаҳәаҩцәа аӡәырҩы рықәгыларақәа акәашаратә номерқәа рыла ирԥшӡан. - Sputnik Аҧсны
9/15

Ашәаҳәаҩцәа аӡәырҩы рықәгыларақәа акәашаратә номерқәа рыла ирԥшӡан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аицлабраҿы аҿар ирылаз аҟыбаҩ бзианы иаадырԥшит.

Аицлабраҿы аҿар ирылаз аҟыбаҩ бзианы иаадырԥшит. - Sputnik Аҧсны
10/15

Аицлабраҿы аҿар ирылаз аҟыбаҩ бзианы иаадырԥшит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еиҳаӡоу аҳамҭа "Гран-При" даԥсахеит абжьаратә гәыԥ алахәыла Алан Кархалаа.

Еиҳаӡоу аҳамҭа "Гран-При" даԥсахеит абжьаратә гәыԥ алахәыла Алан Кархалаа. - Sputnik Аҧсны
11/15

Еиҳаӡоу аҳамҭа "Гран-При" даԥсахеит абжьаратә гәыԥ алахәыла Алан Кархалаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аиҳабыратә гәыԥ аҿы "Гран-При" даԥсахеит ашәаҳәаҩ Мариа Истомина.

Аиҳабыратә гәыԥ аҿы "Гран-При" даԥсахеит ашәаҳәаҩ Мариа Истомина. - Sputnik Аҧсны
12/15

Аиҳабыратә гәыԥ аҿы "Гран-При" даԥсахеит ашәаҳәаҩ Мариа Истомина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аконкурс аҳәаақәа ирҭагӡаны ахәыҷқәа разыҟаҵаразы анапхгаҩцәагьы ирбаз аџьабаа ахә шьаны, иранашьан аҳаҭыртә ҳамҭақәа.

Аконкурс аҳәаақәа ирҭагӡаны ахәыҷқәа разыҟаҵаразы анапхгаҩцәагьы ирбаз аџьабаа ахә шьаны, иранашьан аҳаҭыртә ҳамҭақәа. - Sputnik Аҧсны
13/15

Аконкурс аҳәаақәа ирҭагӡаны ахәыҷқәа разыҟаҵаразы анапхгаҩцәагьы ирбаз аџьабаа ахә шьаны, иранашьан аҳаҭыртә ҳамҭақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Аҿар рыбжьы" иалахәыз ашәаҳәаҩцәа зегьы алкаан хьыӡҳәала, иранашьан аҳаҭыртә бӷьыцқәеи амедалқәеи.

"Аҿар рыбжьы" иалахәыз ашәаҳәаҩцәа зегьы алкаан хьыӡҳәала, иранашьан аҳаҭыртә бӷьыцқәеи амедалқәеи. - Sputnik Аҧсны
14/15

"Аҿар рыбжьы" иалахәыз ашәаҳәаҩцәа зегьы алкаан хьыӡҳәала, иранашьан аҳаҭыртә бӷьыцқәеи амедалқәеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аицлабра аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иажәақәа рыла, "Аҿар рыбжьы" хықәкыс иамоуп аԥсуа ашәа амырӡра, аҿар аԥсуа естрада агәыбылра дыркра.

Аицлабра аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иажәақәа рыла, "Аҿар рыбжьы" хықәкыс иамоуп аԥсуа ашәа амырӡра, аҿар аԥсуа естрада агәыбылра дыркра. - Sputnik Аҧсны
15/15

Аицлабра аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иажәақәа рыла, "Аҿар рыбжьы" хықәкыс иамоуп аԥсуа ашәа амырӡра, аҿар аԥсуа естрада агәыбылра дыркра.

Ажәабжьқәа зегьы
0