Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 2022 шықәсазы. Апарламентахь иалххоит 35-ҩык адепутатцәа. АКХ аҟны ашәҟәы иҭарыҩхьеит 123-ҩык акандидатцәа, урҭ рахьынтә 107-ҩык хацәоуп, 16-ҩык аҳәса.

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур хыркәшоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента в Абхазии
Выборы президента в Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.03.2022
Анапаҵаҩра
Асааҭ 8:00 инаркны 20:00 рҟынӡа Аҟәеи Аԥсны араионқәеи рҟны иҟоу 69 алхратә ҭыԥқәа аартын.
АҞӘА, хәажәкыра 26 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа аҩбатәи ртур хыркәшоуп.
Абжьыҭаразы алхратә ҭыԥқәа аартын асааҭ 8:00 рзы асабша хәажәкыра 26 рзы. Зынӡа иаартын 17 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа рҟны 69 алхратә ҭыԥқәа. Аԥсны АКХ асааҭ 14:00 рзы иамаз адыррақәа рыла рыбжьы, арҭахьан 30% алхыҩцәа. Аилагарақәа азгәаҭамызт.
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны
93 материал
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
12 Жьҭаара 2022, 21:55
Азакәан инақәыршәаны, бжьы заҵәык ала еиҳахаз акандидат даиааит ҳәа дыԥхьаӡоуп. Абжьыҭара инеираны иҟоуп ҳәа алхыҩцәа рхыԥхьаӡара иазԥҵәоу ыҟаӡам.
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥысит хәажәкыра 12 рзы. 35 ҭыԥ рзы иқәгылан 123-ҩык акандидатцәа. 17 алхратә ҭыԥ хадақәа рахь адепутатцәа алхуп, даҽа 17 рҿы аҩбатәи атур мҩаԥысуеит, Гәдоуҭатәи 18-тәи алхратә ҭыԥ хадаҿы лаҵарамза 14 рзы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0