Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аашықәса зхыҵуа аԥсуа ҵаақәшьқьрааҩы аицлабраҟны аԥхьахә ҭыԥ аанылкылеит

© Foto / Шорена ГунияШорена Гуния
Шорена Гуния - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.03.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аӡӷабцәа рыбжьара ахԥатәи ақәыԥшцәа рҟазараҩаӡараз аицлабра мҩаԥысит хәажәкыра 27 азы Липецктәи аобласт ақалақь Усман аҟны.
АҞӘА, хәажәкыра 27 - Sputnik. Аспортсменка қәыԥш шьҭрала Аԥсны иатәу Шьорена Гәниаԥҳа актәи аҭыԥ аанылкылеит Липецктәи аобласт аҟны аҵаақәшьқьразаараз имҩаԥысуаз аицлабраҟны ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит аӡӷаб хәыҷы лан.
Шьорена Гәниаԥҳа лпрогамма ҿыц анагӡараҿ иаҵан Хьыбла Герзмааԥҳа лашәа "Сыԥсынтәыла". Аҵаақәшьқьрааҩы аицлабраҟны дықәгылон Тамбовтәи аобласт аҵаақәшьқьраара азы Афедерациа ахьӡ ала.
Лара зыҟаҵаҩцәас илымоуп Ольга Наиденовеи Тамбовтәи аобласт аҵаақәшьқьразааразы Афедерациа ахада Наталиа Беловеи.
Шьорена Гәниаԥҳа аашықәса лхыҵуеит, хышықәса ҵоит аҵаақәшьқьраара лҽазыҟалҵоижьҭеи.
Ажәабжьқәа зегьы
0