Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны аковидҿагыларатә ԥкрақәа аԥыхуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Мшаԥы ааба рзы ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәараҟны Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик аковидҿагыларатә уснагӡатәқәа рыхәҭак аԥыхзарц ажәалагала ҟалҵеит, атәылаҟны аепидҭагылазаашьа ҭышәынтәалеит ҳәа мзызс иҟаҵаны.
АҞӘА, мшаԥы 13 – Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит "Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра ргәабзиара акоронавирустә инфекциа COVID-19 ацәыхьчаразы хаз игоу уснагӡатәқәак рышьақәыргыларазы" аусԥҟа ҿыц.
Адокумент кьыԥхьуп атәыла ахада иофициалтә саит аҟны.
Аӡбамҭа рыдкылоуп ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәараҟны ишьақәырӷәӷәаз аӡбамҭа шьаҭас иганы:
акультуратә усҳәарҭақәа (акультуратә ҩнқәа, атеатрқәа, ацәыргақәҵатә залқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, аспорттә хыбрақәа (аспорттә, аҽазыҟаҵаратә, афитнес уҳәа уб.иҵ.), иара убас аҵаратә усбарҭақәеи русура ирыцырҵалоит асанитартә ԥҟарақәа ирықәныҟәаны.
Акрыфарҭақәа рҟны аус зуа, иара убас асасааирҭақәа, аԥсшьарҭатә ҩнқәа, асасдкылартә ҩнқәа, еиуеиԥшым атуристцәа рыдкыларҭақәа рҟны ахыхьчагатә маҭәарқәа (асабрадақәа) рыла еиқәыршәазароуп.
ауаажәларратә транспорти, афатә аалыҵи, ақыҭанхамҩатәи, ацәамаҭәатәи џьармыкьақәа рхадарақәа рнапы ианҵатәуп есыҽны апрофилактикатә рзҩыдара мҩаԥыргаларц, рҵакырақәагьы налаҵаны. Аҭиҩцәа ракәзаргьы, ахыхьчага хархәагақәа рымазароуп.
аҵареи абызшәатә политикеи рзы аминистрреи аҭыԥантәи ахадарақәеи ашколқәраҟынӡатә усҳәарҭақәеи аҵаратә усҳәарҭақәеи хаҭалатәи ахыхьчагақәеи (амедицинатә сабрадақәеи анапхаҵақәеи), арзҩыдаратә маҭәашьарқәеи, ашоурашәагақәеи рыла еиқәдыршәароуп.
Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра ауааԥсыра ирыларҳәалароуп аҿкчымазара аҽацәыхьчара шаҭаху, иара убас алаҵаҟаҵара шхымԥадатәиу.
Аԥсны хәажәкырамза аахыс аҿкчымазара аиқәтәара иаҿуп ҳәа азгәаҭоуп. Уахыки-ҽнаки арбагақәа акыр еиҵахеит. Мшаԥымза 12 рзы акоронавирус зыдбалаз хҩык аарԥшын. Зынӡа аҿкы зыдбалоу атәыла ахәшәтәырҭақәа ирҭоуп жәаҩык, уи иабзоураны араионтә хәшәтәырҭақәа рҟны аковид ҟәшақәа аркхоит, Гәдоуҭатәи аковид-госпиталь аус шауц иаулоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0