Ахәԥҵәақәа реизҳара: афымцамч ахархәаразы ахәқәа рыҽшеиҭаркуа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аминистрцәа реилазаара ахатәхаҿқәеи аиуристтә хаҿқәеи рфымцамчхархәараз ахәԥҵәа ҿыцқәа шьақәнаргылеит. Ақәҵара амчра аиуеит ԥхынгәы 1 инаркны.
Ажәабжьқәа зегьы
0