Аҩхааҟны иҟоу абаа аҳаҭыраз: аангыларҭа "Абааҭа" аҭагылазаашьа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аплатформа "Абааҭа" аартын 1943 шықәсазы Гагра мраҭашәаратәи ахәҭаҟны.
Аангыларҭа иахьатәи ахьӡ ахырҵеит 90-тәи ашықәсқәа рзы, Жәаҩакәара аҩхааҟны иҟоу абаа аҳаҭыраз. Иахьа апассаџьырцәа адкыларазы аплатформа аркуп, адәыӷбақәа "Абааҭа" аанҿасрада иаҩсуеит. Аангыларҭа "Абааҭа" аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаԥгара хымԥадатәины иҟоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0