"Кьараз", "Ахьышьҭра", "Абаза": аконцерт "Раида" шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
XII Аԥснытәи афольклор-вокалтә ансамбльқәа Рреспубликатә фестиваль иалкаау аконцерт "Раида" мҩаԥысит Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә филармониаҟны мшаԥы 20 рзы.
XII Аԥснытәи афольклор-вокалтә ансамбльқәа Рреспубликатә фестиваль рхы аладырхәит: Гәдоуҭа араион Џьырхәа ақыҭантәи абжьаратә школ аҵаҩцәа рфольклортә-шәаҳәаратә ансамбль "Кьараз", Гәдоуҭатәи афольклортә ашәаҳәаратә ансамбль "Ахьышьҭра", ақалақь Пицунда ансамбль "Абааҭа", Аҟәатәи ахәыҷтәы акәашаратә ансамбль "Ашара", ақалақь Тҟәарчал афольклортә ансамбль "Тҟәарчал", Гәдоуҭатәи афольклортә ансамбль "Гәдоуҭа", Аҟәатәи ахәыҷтәы акәашаратә ансамбль "Абаза", Гәдоуҭатәи афольклортә ашәаҳәаратә ансамбль "Риҵа", Очамчыра араионтә ансамбль "Ерцахә", Гагратәи афольклортә шәаҳәаратә ансамбль "Кьараз".
Аконцерт ахыркәшамҭаз алахәылацәа иранаршьеит "Аԥсны афольклортә ҭынха аиқәырхаразы" адипломқәеи аҳамҭақәеи.
Ажәабжьқәа зегьы
0