Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Азинмч змоу ахада ихаҭарнак Иинститут Гал араион аҿы ишьаҭаркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГород Гал
Город Гал  - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, мшаԥы 21 - Sputnik. Азинмч змоу ахада ихаҭарнак Иинститут Гал араион аҿы ишьаҭаркуп, абри азы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ҳәа азгәанаҭеит "ГАЛ-ТВ".
Аӡбра рыдыркылеит ахада иконституциатә зинмчқәа рынагӡаразы, аҳәынҭнапхгараҭараз аҭыԥантәи аусбарҭақәа русура хра рыманы иҟаларазы, ауаҩи атәылауаҩи рзинқәеи рхақәиҭрақәеи рыхьчараз, Аԥсны аҳәааҿы амилаҭтә шәарҭадара аиқәыршәараз иҳәеит ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Зураб Қаџьаиа, ахада ихаҭарнак араион актив даныдирдыруаз.
Аԥсны ахада азинмч змоу ихаҭарнак ҳәа Гал араион аҿы далхуп Сурам Џьынџьал. Уаанӡа иара Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩыс дыҟан, уаанӡа иара хатәгәаԥхарала иҭыԥ нижьхьан.
"Гал араион аҿы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Азинмч змоу ихаҭарнак изы аԥҟара инақәыршәаны мшаԥы 18, 2022 шықәса инаркны Аԥсны ахада азинмч змоу ихаҭарнак ҳәа Гал араион аҿы дҟаҵазааит Сурам Валери-иԥа Џьынџьал", - ҳәа ахада Иусԥҟа даԥхьеит Аусбарҭа анапхгаҩ ихаҭыԥуаҩ.
Қаџьаиа иазгәеиҭеит ахаҭарнак ишинапынҵахо араион аҿы иҟоу аструктурақәа зегьы русура аишьаршәалара.
Араион ахада Константин Ԥлиа иҳәеит ахаҭарнак инапынҵақәа араион ахада инапынҵақәа шеиҭарымҳәо. Сурам Џьынџьал азинмчратә усбарҭақәа, аҳәаа азҵаарақәа, араион аҿы азеиԥш ҭагылазаашьа рзеиԥшеиуаршәара мҩаԥигалоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0