Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Тамшь ақыҭан ҩыџьа ауаа ҭахеит амаининг хархәагақәа рӷьычразы аҽазышәараан

© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсыҭбара зцыз ахҭыс ҟалеит иаха Очамчыра араион Тамшь ақыҭан.
АҞӘА, мшаԥы 29 – Sputnik. Очамчыра араион апрокуратура ашьаус хацнаркит Тамшь ақыҭан иҟалаз ақәыларазы, абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.
Ашьаусԥшаара-оперативтә усмҩаԥгатәқәа уажәазы еилнакааз заанаҵтәи адыррақәа рыла, аԥшьашаҽны, мшаԥымза 28 рзы, асааҭ 23:30 Тамшь ақыҭан 48 шықәса зхыҵуаз Вальтер Шаматаа даҽаӡәы дицны, идырым абџьар рыманы амаининг-хархәагақәа рӷьычразы Ҭенгиз Рацба иҩны иақәлеит, аҿагылара анроу ицәеижь ааха ӷәӷәа арҭо иалагеит.
Иҟалаз аиҿахысра иахҟьаны изыцәнымхоз ахәрақәа роуит ақәылаҩ Шаматааи, иара убас Ҭенгиз Рацба иашьа гәакьа - Ҭамази.
Ахҭыс иалахәыз ахаҿқәа рышьақәыргыларазы ашьаусԥшаара-оперативтә усмҩаԥгатәқәа амҩаԥысра иаҿуп.
Аԥсны Ашьаустә Закәанеидкыла ахәҭаҷ 3 ахәҭа 159, апунктқәа "ж", "з", ахәҭаҷ 2 ахәҭа 99, актәи ахәҭаҷ ахәҭа 217 заанаҵы еибыҳәаны ақәылареи закәаншьаҭада анхарҭа аҩналареи, ахаҿы рацәа рқәылареи абџьар ахархәарала ауаҩшьреи, иҭҟьо абџьар закәаншьаҭада аахәареи аныҟәгареи рыла ишьақәыргылам ахаҿқәа рганахьала ашьаус хацыркуп.
Патрон 7Н31 с броневой пулей - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.12.2020
Аԥсны Апарламент иаднакылеит "Абџьар азы" азакәан
Ажәабжьқәа зегьы
0