Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне
Ярмарка-фестиваль памяти Гиви Смыр открылась в Новом Афоне - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Гиви Смыр ихьӡ зху акультуратә центр имҩаԥнаго ҩымштәи аџьармыкьа иалахәуп 50-ҩык аҟазацәа.
АФОН ҾЫЦ, лаҵара 8 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Леон иордени "Ахьӡ-Аԥша" II аҩаӡара аордени занашьоу аскульптор, асахьаҭыхҩы, Афонҿыцтәи аҳаԥы раԥхьаӡа иаазыртыз Гиви Смыр изку Аԥсны жәлар рнапҟазара раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аартын Афон ҿыц лаҵара 8 рзы.
Аусмҩаԥгатә даҭааит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, иара ицәыргаз анапкымҭақәа зегьы дрыхәаԥшит, анапҟазацәа драцәажәеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
1/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
2/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
3/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
4/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
5/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
6/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
7/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
8/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц - Sputnik Аҧсны
9/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

1/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

2/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

3/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

4/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

5/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

6/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

7/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

8/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

9/9

Гиви Смыр игәалашәара иазку раԥхьатәи аџьармыкьа-фестиваль аадыртит Афон ҿыц

Гиви Смыр иԥшәмаԥҳәыс Жаклин Чачибаиа еиҭалҳәеит иара есымша игәы ишыҵхоз аҟазауаа еизаны рнапкымҭақәа цәырыргар ахьрылшо Афон ҿыц абри аҩыза аҭыԥ еиҿкаазарц.
"Ҳара атәыла ахада даҳҭааит. Аслан Гьаргь-иԥа дҳақәныҳәеит. Агәыӷра сымоуп ари аҩыза аусмҩаԥгатәқәа наҟ-наҟгьы еиҿыркаалап ҳәа. Уажәтәи ацәыргақәҵа ҩымш иаартызаауеит асааҭ 11:00 инаркны 18:00 рҟынӡа", - лҳәеит лара.
Аџьармыкьаҿы ицәырган амҿлых, акыцлых, ахьымаҭәа, аԥсуа традициатә ҳәызбақәа уҳәа егьырҭгьы.
Гиви Смыр диит лаҵара 9 1945 шықәса рзы Афон ҿыц ақалақь аҿы. 1961 шықәса рзы, 16 шықәса данырҭагылаз иара ихала "Аҵа змам аҭаҳара" ҳәа изышьҭаз акылҳара ду дҭаланы шахала длыбааит. Убас иаартын адунеи аҟны реиҳа идуу аҳаԥқәа рыбжьара аҩбатәи аҭыԥ аанызкыло Афонҿыцтәи аҳаԥы.
Гиви Смыр иԥсҭазаара далҵит абҵара 18 2016 шықәса рзы.
Гиви Смыр  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.05.2020
Нугзар Логәуа Гиви Смыр изкны: агәаӷьра злаз аԥсыуа хаҵан, дпатриот дуун
Ажәабжьқәа зегьы
0