Апарад, "Ԥсра зқәым архәҭа", ашәақәа: Аҟәа Аиааира Ду ишаԥылаз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иахьазы инхоит Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аветеранцәа 20-ҩык.
Лаҵарамза 9 аҽны ашьжь инаркны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан. Аҟәа Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы Идырым асолдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа имҩаԥысит 1941-1945 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҟны игаз Аиааира 77 шықәса ахыҵра иазку апарад, уи анаҩс имҩаԥысит акциа "Ԥсра зқәым архәҭа".
Аибашьра ду иалахәын 55,5 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи, урҭ рҟынтәи 17 нызқьҩык инареиҳаны рышьҭахьҟа изыхнымҳәит. 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду иаԥсахеит. Хҩык Аԥсны ауааԥсыра Ахьӡ-аԥша аорден акавалер нагӡацәа ҳәа ахьӡ иаԥсоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0