Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Алашарбагатәи алхратә ҭыԥ хадаҿы Апарламент ахь хәҩык акандидатцәа ықәгылоуп

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Алашарбага иҟоу алхратә ҭыԥ аҿы аиҭалхрақәа азгәаҭан, избанзар аҩбатәи атур аан акандидатцәа рыҩџьагьы абжьқәа еиҟараны ироуит.
АҞӘА, лаҵара 15 - Sputnik. Џьансыхә Адлеиба Аԥсны АКХ аҿы дҭарҩит Жәлар Реизарахь адепутатразы кандидатс алхратә ҭыԥ хада №8 (Алашарбагатәи) аҿы. Уа аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит лаҵара 28 рзы.
АКХ ахь инагаз адокументқәа иарықәыршәаны, Џьансыхә Адлеиба - аҳәынҭеилахәыра "Аԥсныргылара" аусзуҩ, 2017 шықәса раахыс зыхә рымшәо аԥсшьарахь дыҟоуп, ақыҭанхамҩа инапы алакуп.
Уаанӡа АКХ аҿы иҭарыҩхьан Алашарбагатәи алхратә ҭыԥ хада ала Апарламент ахь адепутатразы акандидатцәа ԥшьҩык.
Леон Гәбаз – Аҳазалхратә еилакы аусзуҩ,
Ҭемыр Кәакәасқьыр – Аҟәа ахадара акультура аусбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ,
Наур Нарманиа – Аҟәа ахадара аҵара аусбарҭа аҟазауаҩ хада,
Ираклиа Чачхалиа – "Аԥсныҩынтәхархәара" амашьынарныҟәцаҩ.
Алашарбагатәи алхратә ҭыԥ хадаҿы акандидатцәа рҭаҩра хыркәшан мшаԥы 28 рзы.
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны Апарламент ахь иалхуп 34-ҩык адепутатцәа 35-ҩык рахьтә. Иацы Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ хадаҿы заанаҵтәи адыррақәа рыла аиааира игеит Леонид Лакербаиа.
Ажәабжьқәа зегьы
0