Иуаркалеиуа аргәыц ҟаԥшь: аҵыҵындраҟәшәара иаамҭоуп

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Уажәааны Аԥсны аҵыҵындра аҟәшәара иаамҭоуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ари аргәыц аарыхра иазхьаԥшуа анаплакҩцәа рацәаҩуп, уи хашәала хадас иззыҟалазгьы ҟалеит. Иаадрыхуа аҵыҵындра ахкқәа гьамала еиԥшӡам, зегьы ирылыркаауеит "Флеита" ҳәа изышьҭоу аҵаҵындра хкы. Аҵыҵындра рыҟәшәоит ашьыжь шаанӡа, еидкыланы ирҭиуеит 130-180 мааҭ ҳәа. Драндеи, Аӡҩыбжьеи, Кациқыҭи аҵыҵындра шырыҟәшәо Sputnik афотолентаҟны.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гәылрыԥшь араион, Дранда аҳабла аҵыҵындра аҟәшәара иалагеит.

Гәылрыԥшь араион, Дранда аҳабла аҵыҵындра аҟәшәара иалагеит. - Sputnik Аҧсны
1/12

Гәылрыԥшь араион, Дранда аҳабла аҵыҵындра аҟәшәара иалагеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥхарҭаҟны ашәра зҽыназызкуа аҵыҵындра хәыҷқәа хшьуп.

Аԥхарҭаҟны ашәра зҽыназызкуа аҵыҵындра хәыҷқәа хшьуп. - Sputnik Аҧсны
2/12

Аԥхарҭаҟны ашәра зҽыназызкуа аҵыҵындра хәыҷқәа хшьуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Араҟа шьыжьнаҵы аусура еилашуеит.

Араҟа шьыжьнаҵы аусура еилашуеит. - Sputnik Аҧсны
3/12

Араҟа шьыжьнаҵы аусура еилашуеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аусзуҩцәа аҵыҵындра хаҭабзиарала еилыԥшааны, аиашьикқәа ирҭарҵоит.

Аусзуҩцәа аҵыҵындра хаҭабзиарала еилыԥшааны, аиашьикқәа ирҭарҵоит. - Sputnik Аҧсны
4/12

Аусзуҩцәа аҵыҵындра хаҭабзиарала еилыԥшааны, аиашьикқәа ирҭарҵоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Убла хнакуеит аԥхарҭа аҩнуҵҟа аиаҵәара иагәыҵаҳәҳәа ихшьу аргәыц ҟаԥшьқәа.

Убла хнакуеит аԥхарҭа аҩнуҵҟа аиаҵәара иагәыҵаҳәҳәа ихшьу аргәыц ҟаԥшьқәа. - Sputnik Аҧсны
5/12

Убла хнакуеит аԥхарҭа аҩнуҵҟа аиаҵәара иагәыҵаҳәҳәа ихшьу аргәыц ҟаԥшьқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аусзуҩцәа ргәалаҟазаара бзиоуп, бзиа ибаны рус иазнеиуеит

Аусзуҩцәа ргәалаҟазаара бзиоуп, бзиа ибаны рус иазнеиуеит - Sputnik Аҧсны
6/12

Аусзуҩцәа ргәалаҟазаара бзиоуп, бзиа ибаны рус иазнеиуеит

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҽнак 40-50 иашьик инареиҳаны аҵыҵындра зыҟәшәогьы дубап.

Ҽнак 40-50 иашьик инареиҳаны аҵыҵындра зыҟәшәогьы дубап. - Sputnik Аҧсны
7/12

Ҽнак 40-50 иашьик инареиҳаны аҵыҵындра зыҟәшәогьы дубап.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аусзуҩцәа рус ирманшәалоит аиашьикқәа назга-аазго ахаҵа.

Аусзуҩцәа рус ирманшәалоит аиашьикқәа назга-аазго ахаҵа. - Sputnik Аҧсны
8/12

Аусзуҩцәа рус ирманшәалоит аиашьикқәа назга-аазго ахаҵа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵыҵындра еснагь аҳаскьын иацәыхьчалатәуп азҳара иаԥырхагамхарц азыҳәаны.

Аҵыҵындра еснагь аҳаскьын иацәыхьчалатәуп азҳара иаԥырхагамхарц азыҳәаны. - Sputnik Аҧсны
9/12

Аҵыҵындра еснагь аҳаскьын иацәыхьчалатәуп азҳара иаԥырхагамхарц азыҳәаны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Альбина Чамиан ҳҭыхратә гәыԥ азыҳәаны аҵыҵындра лыҟәшәоит.

Альбина Чамиан ҳҭыхратә гәыԥ азыҳәаны аҵыҵындра лыҟәшәоит. - Sputnik Аҧсны
10/12

Альбина Чамиан ҳҭыхратә гәыԥ азыҳәаны аҵыҵындра лыҟәшәоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амра ашәахәала иааӡоу аҵыҵындра еиҳа ихаауп ҳәа иԥхьаӡоуп.

Амра ашәахәала иааӡоу аҵыҵындра еиҳа ихаауп ҳәа иԥхьаӡоуп. - Sputnik Аҧсны
11/12

Амра ашәахәала иааӡоу аҵыҵындра еиҳа ихаауп ҳәа иԥхьаӡоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik акорреспондент Наала Гәымԥҳа лнапсыргәыҵа азна аҵыҵындра лыҟәшәеит.

Sputnik акорреспондент Наала Гәымԥҳа лнапсыргәыҵа азна аҵыҵындра лыҟәшәеит. - Sputnik Аҧсны
12/12

Sputnik акорреспондент Наала Гәымԥҳа лнапсыргәыҵа азна аҵыҵындра лыҟәшәеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0