Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Агәыҳалалратә акциа "Иқьиоу акартош" мҩаԥгахоит Аҟәа, рашәара 1 азы

© SputnikАкция "Добрый картофель"
Акция Добрый картофель - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аусмҩаԥгатә мҩаԥысоит Аҟәа аԥшаҳәаҟны асааҭ 17:00 инаркны 20:30 рҟынӡа.
АҞӘА, лаҵара 30 - Sputnik. Есышықәса Ахәыҷқәа рыхьчара амш – рашәара 1 аҽны акциа "Ахәыҷра аныҳәа. Иқьиоу акартош" мҩаԥысуеит Аҟәа ҳәа аанацҳауеит ауснагӡатә аицҿкааҩ АгәФ "Ашана".
Акциа мҩаԥгахоит Леон имҩа 1, асасааирҭа "Риҵа" аҿаԥхьа.

"ABURGER" захьӡу ақьафурҭақәа рҟны рашәара 1 азы акартошлых аазхәо дарбанзаалак Аԥсны ахәыҷ чымазаҩцәа рыхәшәтәра рлагала адырҵоит", - аҳәоит арелиз аҿы.

Есышықәса ари акциа иадрыԥхьалоит Аԥсны еицырдыруа артистцәа, аекранқәа рҟны лассы-ласс ицәырҵуа ауаа, ауаажәларратә усзуҩцәа, афонд апартниорцәа. Урҭ акассаҿы игыланы ихәаахәҭуеит. Иеизырго аԥара ахәыҷ чымазцәа рыхьӡала инарышьҭуеит.
Сынтәа, иара убасгьы, адәаҿы еиҿкаахоит напыла иҟаҵоу аалыҵ аҭира, агәыҳалалратә лотареиа, анапылалых аҭира акциа.
Ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит агәмырҿыӷьратә программа апрофессионалтә аниматорцәа рҟынтәи.
Аныҳәа хыркәшахоит аԥхьахәқәеи аҳамҭатә сертификатқәеи рлотареиала.
Ажәабжьқәа зегьы
0