Ацхыраараз ҳахиоуп: Донбасс иҭахаз иҭаацәа Ахәыҷқәа рымшныҳәа рыдырныҳәалеит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа Аслан Бжьаниа ихьӡала Донбасс хатәгәаԥхарала еибашьра еибашьра ицаз, уа иҭахаз Ахра Кьыркьнаӡе иҭаацәа Ахәыҷқәа рыхьчара Амш рыдиныҳәалеит.
Ахра Кьыркьнаӡе хәҩык ахшара иҭынхеит, иреиҵыбӡоу шықәсыкгьы ихыҵуам.
Ажәабжьқәа зегьы
0