Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Акультуратә ҭынха: ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка русских художников в Абхазии
Выставка русских художников в Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Уажәшьҭа хынтәуп Аԥсны Ацәыргақәҵатә зал хадеи Москва Аҩни еицхырааны имҩаԥыргоижьҭеи, изҭаху зегьы уи иаҭаар рылшоит рашәара 17 рҟынӡа.
АҞӘА, рашәара 9 – Sputnik. Урыстәыла Амш аҳаҭыр азы еиҿкаау ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа рашәара 9 рзы Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы.
Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа лажәақәа рыла, аҭааҩцәа асахьа ԥшӡақәа рыхәаԥшра адагьы, урҭ ҭырҵаар рылшоит. Лара ишылҳәаз ала, урҭ асахьақәа рҿы асахьаҭыхыҩцәа иаадырԥшуаз иабзоураны еилукаар ҟалоит еиуеиԥшым аҭоурыхтә аамҭақәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа.
"Дара (аурыс сахьаҭыхыҩцза - азгә.) активла аԥсҭазаара аганқәа ирылахәын, асахьаҭыхратә ҟазара арҿиареи Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа аиҿкаареи рџьабаа адуп. Убри азы арҭ ауаа русумҭақәа зегьы аинтерес зҵоу аҭоурыхтәи акультурологиатәи ҵакы рымоуп", - лҳәеит Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиаԥҳа.
"Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" ацәыргақәҵаҟны иаарԥшхоит XX ашәышықәса иатәу аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны иазыркхьаз 45 усумҭа, урҭ ҭызхқәаз рыбжьара иҟоуп еицырдыруа аҟазацәа Контарев, Сегаль, Брендель, Бубнова, Котлиаров, Писарчук.
© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
1/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
2/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
3/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
4/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
5/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
6/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас Тхайцук

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
7/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

1/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

2/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

3/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

4/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

5/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

6/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

7/7

ацәыргақәҵа "Аурыс сахьаҭыхыҩцәа Аԥсны" аатит Аҟәа

"Даара аҵак ду амоуп иахьа иуадаҩу аамҭақәа рзы Аԥсны иахьыргәалашәоә, бзиа иахьырбо аурыс культура", - иҳәеит Урыстәыла аусқәа аамҭала Аԥсны знапы иану Максим Литвинов.
Ельвира Арсалиаԥҳа лажәақәа рыла, ацәыргақәҵа аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаахоит агәаанагареибыҳәарақәеи аекскурсиақәеи. Ацәыргақәҵа аартызаауеит рашәарамза 17 рҟынӡа.
Сақаниа Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵазы: иҵәахны иҳамоу аусумҭақәа ауаа ирбар ҳҭахуп - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.06.2022
Арадио
Сақаниа Аҟәа еиҿкаахо ацәыргақәҵазы: иҵәахны иҳамоу аусумҭақәа ауаа ирбар ҳҭахуп
Ажәабжьқәа зегьы
0