Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Жәлар Реизара аекспорттә кредит ашәара аҿҳәара иацнаҵеит

© Sputnik / Александр Кряжев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВыплата пенсии
Выплата пенсии - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.06.2022
Анапаҵаҩра
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын 2010 шықәса ԥхынҷкәын 24 азы.
АҞӘА, рашәара 22 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны Жәлар Реизара адепутатцәа ахԥатәи, аҵыхәтәантәи аԥхьарала ирыдыркылеит Аԥсни Урыстәылеи реиҳабыра рыбжьара ареспублика аҳәынҭқарратә аекспорттә кредит аҭаразы аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа рыпроект.

Апарламент аилатәараҿы ажәадгала ҟаҵан ауал ашәара аамҭа 2034 шықәсанӡа инахазарц. Иара апроцентқәа мԥхьаӡакәа 1,2 миллиард мааҭ артәоит.

Апарламент аҿы атәыла ахада ихаҭарнак Наҭелла Ломиаԥҳа лажәақәа рыла 2017 шықәсазгьы ауал ашәара аҿҳәара инахахьан 2029 шықәсанӡа.
Сессия Парламента  - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.06.2022
Аԥсны
Аԥсны Апарламент актәи аԥхьарала азакәан "Акурорттә еизгараз" амчра ыӡит ҳәа азханаҵеит
Ажәабжьқәа зегьы
0