Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Амшынеиқәафымцамч" ажәытә зыԥҵәала алашараз аԥарашәара аамҭа иацнаҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукСчет за электроэнергию
Счет за электроэнергию  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны афымцалашара ахәԥса аекономикатә шьаҭа аҭаны ишьҭырхлоит хәышықәса рыҩнуҵҟа - 2026 шықәсазы ахәзыԥҵәа 2 мааҭк еиҳахоит аекономикатә ҵаҵӷәы змоу аҩаӡараҟынӡа инеиразы.
АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. "Амшынеиқәафымцамч" ажәытә зыԥҵәала алашараз аԥарашәара аамҭа иацнаҵеит ԥхынгәы 15 рҟынӡа ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит афымцамчҭира Аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷанба.
"Уаанӡа аҿҳәара ԥхынгәы 5 ҳәа ишьақәыргылан, аха нас иҳаӡбеит ауаа алшара раҳҭарц ԥхынгәы 15 рҟынӡа. Ирацәаҩуп ҳҭаара иахьымӡаз, аршаҳаҭгақәа змауз. Аршаҳаҭгақәа рҿы иарбоуп ажәытә рбагақәа. Урҭ рыла уаанӡатәи аԥара зыԥҵәала иршәоит, анаҩс абонентцәа етап-етапла руал ршәоит", - иҳәеит иара.
Ҷанба инаҵшьны иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи амчыбжь азы ауаа аӡәырҩы руал ршәарц аусбарҭахь ишнеиуаз. Иара иҳәеит абонентцәа азин шрымоу руал еихшаны иршәарц.
"Аҟәеи Гагреи ауаа агәаран ҟаҵаны руал аҭыԥ иқәырҵаразы инеиуан аусбарҭақәа рахь, инырххьоу алашара аҿыц зыԥҵәала ирымшәарц азы. Иахьазы азакәанԥҵара даҽа мҩак ҳнаҭом абри аҭагылазаашьаҿы", - иҳәеит Ҷанба.
Лампочки - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.07.2022
Аԥсны
Гагра араион аҿы алашараз ахәԥса аизгара рашәарамзазы хынтә ишьҭыҵит
Ԥхынгәы 1 инаркны афымцамч абзазаратә хықәкқәа рзы зхы иазырхәо, агәаҭагақәа ззықәгылам ахатәхаҿқәа киловат-сааҭк азы 90 капеи ршәалароуп, агәаҭагақәа ззықәгылоу асоциалтә нормақәа ирхымсуазар - 70 капеи ршәалароуп, урҭ ирхыҳәҳәозар – 90 капеи. Ахәқәа аамҭа-аамҭала ишьҭырхлоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0