Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ақалақь Аирамш: очамчыраа рныҳәа шазгәарҭаз

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Очамчыра ақалақь Амш раԥхьаӡа акәны иазгәарҭеит ԥхыгәы 9 рзы, сынтәа иара иахыҵит 2522 шықәса.
Очамчыра Амш аламҭалаз ақалақь дырԥшӡеит. Уи уахьналало ԥаҭырқал ԥшшәыла ашьаҟақәа ршәит, аныҳәатә баннерқәа кыдырҵеит, аԥшаҳәа дрыцқьеит. Ақалақь ахадара ари амш аҳаҭыр азы аҳамҭа ҟарҵеит - иаԥырҵеит агерб.
Очамчыра Амш азгәаҭара иалагеит Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа рышьҭаҵарала. Уи иалахәын араион анапхгареи атәылауааи.
Ақалақь аԥшаҳәаҿы еиҿкаан ақыҭанхамҩатә аалыҵқәа ахьцәыргаз аџьармыкьа. Уа ақыҭанхацәа, анапҟазацәа, асахьаҭыхыҩцәа рнапала иҟарҵаз, иаадрыхыз цәырыргеит.
Аныҳәа рзеиҿкаан ахәыҷқәагьы. Ахадара аҿаԥхьа иҟоу апарк аҿы аниматорцәа рзықәгылеит, аҿар рзы аспорттә хәмаррақәа еиҿыркааит - ашаха ахара, ашахматқәа, ахыци ахәымпали рыла ахысра, асахьаҭыхразы амастер-классқәа, ахәмаррақәа, авикторинақәа. АҶА акатер акәзар, изҭахыз зегьы хәыда-ԥсада амшын аҿы инаргааргон.
Ажәабжьқәа зегьы
0