Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҩӡба аӡырԥхатә комплекс "Цәкәара" сынтәа аусура шышьақәгылоу иазкны

Аҩӡба еиҭеиҳәеит аӡырԥхатә комплекс "Цәкәара" сынтәа аусура шышьақәгылоу иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Приморск ақыҭаҟны иҟоу аӡырԥхатә комплекс "Цәкәара" аиҳабы Руслан Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҟны еиҿирԥшит ҵыԥхи сынтәеи аӡырԥха иаҭаауа аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара, еиҭеиҳәеит иарбан усурақәоу сынтәа имҩаԥыргаз.
Акомплекс "Цәкәара" аиҳабы иажәақәа рыла, иахьазы аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара ҵыԥх аасҭа еиҳа имаҷуп, агәыӷра ааирԥшит аԥхьаҟа ишьҭоу аԥхынтәи амзақәа ирҭагӡаны урҭ рхыԥхьаӡара иацлап ҳәа. Иҳәеит Цәкәаратәи аӡырԥха шӡыргоу асоциалтә ҳақәа рҟны. Уи иаҭааз алшара рымоуп иргәаԥхо мамзаргьы иргәамԥхо ахҳәаа аҭара.
Аҩӡба иҳәеит аӡырԥхатә комплекс аиҿкааразы, аҽыкәабаратә ҭыԥқәа рҟны аусурақәа шымҩаԥгаз, урҭ иҵегьы ишрыцырҵаз.
Ахәԥса акәзар, адуцәа рзы сынтәа 300 мааҭ иаԥсахеит, жәашықәса зхыҵуа рҟынӡа ахәыҷқәа аԥара ддыршәаӡом, жәашықәса инаркны жәаф шықәсанӡа зхыҵуа абилеҭ ахәбжа 150 мааҭ ршәоит, аҭыԥантәи ауааԥсыра рзы аӡырԥха аҭаара хәыда-ԥсадоуп .
Аицәажәара инарҭбааны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны
Ажәабжьқәа зегьы
0