Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Занҭариаԥҳа ақыҭа ԥсҭазаара иацу ахандеира иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Занҭариаԥҳа ақыҭа ԥсҭазаара иацу ахандеира иазкны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Кәтол ақыҭан инхо Лиуда Занҭариаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы илҳәеит ақыҭаҿы ауаҩы дынхартә еиԥш зда дхәарҭам абзазаратә обиектқәагьы ыҟазарц шаҭаху, аҳәынҭқарраҟны уи ахшыҩзышьҭра арҭарц шахәҭоу.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0