Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны Урыстәылаҟа аҩы назышьҭуа атәылақәа рыбжьара актәи аҭыԥ ааннакылеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Винный погреб
Винный погреб  - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, ԥхынгәы 14 - Sputnik. Урыстәылаҟа аҩы назышьҭуа атәыла-импортиорцәа рыбжьара Аԥсны актәи аҭыԥ ааннакылоит иҳәеит атәыла ахада Аслан Бжьаниа Башкортосҭан иҟазаараан.

"Аҩыҟаҵара акультура – Аԥсны аҿиара змоу усхкуп. Асанкциақәа аларгалазар, аҩы аимпорт аганахьала урыстәылатәи аџьармыкьаҿы актәи аҭыԥ ааннакылоит. Шықәсык аҩнуҵҟа 27 миллион ԥаҭлыка аҩы Урыстәылаҟа инаҳашьҭуеит", - иҳәеит иара.

Иара иажәақәа рыла, ари ахырхарҭаҿы ареспублика алшарақәа амоуп, аус руеит анаплак бзиақәа, иаԥҵоуп Аҩыҟаҵаҩцәа реидгыла. Аԥсни Башкортосҭани рҩыҟаҵаҩцәа абри аганахьала реимадарақәа атауареикәыршара арҭбаауеит ҳәа азгәеиҭеит Бжьаниа.
Президент Абхазии Аслан Бжания и Глава Башкортостана Радий Хабиров - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.07.2022
Аԥсны
Аԥсни Башкортосҭани русеицура амҩақәа азгәарҭеит
Ажәабжьқәа зегьы
0