Аԥсабаратә рыцҳара: Шәача иҟалаз аӡхыҵра ахҟьаԥҟьақәа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ԥхынгәы 23-24 ауха Шәача сааҭкала 75 мм ақәа леит.
Амҩадуқәа рыҟны аӡқәа хыҵны ирнылеит, иҟоуп аӡы иагаз амашьынақәа. Аҩнқәа аӡы рыҵалеит, актәи аихагылақәа рыҟны аӡы ахьыҩналаз атехника ҷыдала ҩныргеит. Амшцәа иахҟьаны иҟалаз аԥырҟәҟәаразы зқьҩык инреиҳаны аҟазацәеи 400 ак атехникеи аладырхәит ақалақь ахадара.
Шәача иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп. Амшцәгьаз агәҽанызаара шыҟац иаанхоит. Аҳауагәаҭаҩцәа иаарыцҳауеит ҩаԥхьа ақәаршҩы, акырцх ауеит ҳәа, иара убас иазгәаҭоуп аӡқәа рхыҵра, амшын аԥшатлакә ахылара.
© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Ԥхынгәы 23-24 ауха Шәача ақәаршыҩ леит.

Ԥхынгәы 23-24 ауха Шәача ақәаршыҩ леит. - Sputnik Аҧсны
1/8

Ԥхынгәы 23-24 ауха Шәача ақәаршыҩ леит.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Сааҭк инеиҳан илеиуаз ақәа иахҟьаны аӡқәа шьҭыҵит.

Сааҭк инеиҳан илеиуаз ақәа иахҟьаны аӡқәа шьҭыҵит. - Sputnik Аҧсны
2/8

Сааҭк инеиҳан илеиуаз ақәа иахҟьаны аӡқәа шьҭыҵит.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Аиҳарак ааха ӷәӷәа роуит ақалақь агәҭеи Хосҭатәи араиони.

Аиҳарак ааха ӷәӷәа роуит ақалақь агәҭеи Хосҭатәи араиони. - Sputnik Аҧсны
3/8

Аиҳарак ааха ӷәӷәа роуит ақалақь агәҭеи Хосҭатәи араиони.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Аӡы аӷьыра амашьынақәа амшынахь иагеит, зынӡа аԥхасҭа роуит 50 машьына.

Аӡы аӷьыра амашьынақәа амшынахь иагеит, зынӡа аԥхасҭа роуит 50 машьына. - Sputnik Аҧсны
4/8

Аӡы аӷьыра амашьынақәа амшынахь иагеит, зынӡа аԥхасҭа роуит 50 машьына.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Аҩнқәа аӡы рыҵалеит, актәи аихагылақәа рыҟны аӡы ахьыҩналаз атехника ҷыдала ҩныргеит.

Аҩнқәа аӡы рыҵалеит, актәи аихагылақәа рыҟны аӡы ахьыҩналаз атехника ҷыдала ҩныргеит. - Sputnik Аҧсны
5/8

Аҩнқәа аӡы рыҵалеит, актәи аихагылақәа рыҟны аӡы ахьыҩналаз атехника ҷыдала ҩныргеит.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Ақалақь ауааԥсыра лашарада иахьаанхазгьы ыҟоуп.

Ақалақь ауааԥсыра лашарада иахьаанхазгьы ыҟоуп. - Sputnik Аҧсны
6/8

Ақалақь ауааԥсыра лашарада иахьаанхазгьы ыҟоуп.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Амашәыртә усбарҭа аҟазацәеи аволонтиорцәеи аӡы ахьнеиз зегь дрыцқьоит, афымцацәаҳәақәа шьақәдыргылоит.

Амашәыртә усбарҭа аҟазацәеи аволонтиорцәеи аӡы ахьнеиз зегь дрыцқьоит, афымцацәаҳәақәа шьақәдыргылоит. - Sputnik Аҧсны
7/8

Амашәыртә усбарҭа аҟазацәеи аволонтиорцәеи аӡы ахьнеиз зегь дрыцқьоит, афымцацәаҳәақәа шьақәдыргылоит.

© Sputnik / Артур Лебедев / Афотобанк ахь аиасра

Шәача иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп. Амшцәгьаз агәҽанызаара шыҟац иаанхоит. Аҳауагәаҭаҩцәа иаарыцҳауеит ҩаԥхьа ақәаршҩы, акырцх ауеит ҳәа, иара убас иазгәаҭоуп аӡқәа рхыҵра, амшын аԥшатлакә ахылара.

Шәача иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп. Амшцәгьаз агәҽанызаара шыҟац иаанхоит. Аҳауагәаҭаҩцәа иаарыцҳауеит ҩаԥхьа ақәаршҩы, акырцх ауеит ҳәа, иара убас иазгәаҭоуп аӡқәа рхыҵра, амшын аԥшатлакә ахылара. - Sputnik Аҧсны
8/8

Шәача иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп. Амшцәгьаз агәҽанызаара шыҟац иаанхоит. Аҳауагәаҭаҩцәа иаарыцҳауеит ҩаԥхьа ақәаршҩы, акырцх ауеит ҳәа, иара убас иазгәаҭоуп аӡқәа рхыҵра, амшын аԥшатлакә ахылара.

Ажәабжьқәа зегьы
0