Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны анаркотикқәа рыҭиразы ҩыџьа урыстәылауаа ԥсраҽнынӡа аҭакра рықәҵахар ҟалоит

© Sputnik / Алексей Филиппов / Афотобанк ахь аиасраТюрьма
Тюрьма - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.08.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашьаус хыцыркуп Аԥсны Ашьаустә Закәанеидкыла ахәҭаҷ 224, ахәҭа 3 апункт "в" иазыԥхьагәанаҭо ацәгьоура (еибыҳәаны закәаншьаҭада анаркотикатә маҭәашьар хыԥхьаӡара рацәала аахәара, амазаара, аҭира) инақәыршәаны.
АҞӘА, нанҳәа 6 – Sputnik. Аԥсны анаркотикқәа рыҭиразы ҩыџьа урыстәылауаа ԥсраҽнынӡа аҭакра рықәҵахар ҟалоит. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.
Аԥсны ААР анаркотик еикәыршара аҿагылараз аусбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ремзик Ҷанба иажәақәа рыла, Александр Чепели Владимир Романкови иаадкыланы ирыдбалан 39 грамм аметадон.
Ахацәа, Аҟәа анаркотикқәа рыҭиразы Ставропольтәи атәылаҿацә аҟынтәи иааит. Аҳҭнықалақь аҟны дара ԥшьымш ҳәа ауада амырхит, ашьаусԥшаара адыррақәа рыла, ирлас ирҭиирц иақәгәыӷуан. Имаӡоу аҵәахырҭа цыԥхьаӡа 500 мааҭ рзыршәон.
Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбамҭала Александр Чепели Владимир Романкови ҩымз-ҩымз ҳәа иҭакуп.
Молоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.08.2022
Аԥсны
Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа анаркотикқәа аларҵәаҩцәа ҩыџьа арбаандаҩит
Ажәабжьқәа зегьы
0