Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәатәи анотариус иҟалҵаз амаҵзуратә еиқәырҽаҽараз ашьаус хацыркуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.08.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апрокуратура хада ашьаусҭҵааратә усбарҭа ашьаус хацнаркит Седа Каракеани анотариус Кристина Џьопуаԥҳаи имҩаԥыргаз амаҵзуратә еиқәырҽаҽара аганахь ала.
АҞӘА, нанҳәа 12- Sputnik. Аԥсны Апрокуратура хада ашьаусҭҵааратә усбарҭа Аҟәатәи аҳәынҭқарратә нотариалтә усбарҭа №5 анотариус Кристина Џьопуаԥҳаи атәылауаҩ Седа Каракеани рганахь ала ашьаус хацнаркит. Абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.

Аус аматериалқәа рыла, Кристина Џьопуаԥҳа Р. Пашьиан лтәанчахәы атәылауаҩ Каракеиан илоуразы, Р. Пашьиан лыхьӡала аԥаршеи дыррақәа алагалан аршаҳаҭга азлырхиеит.

Адокумент хышықәса аҿҳәара аман, уи ала Пашьиан лтәанчахәы аиура алнаршон Аԥсны Аҵәахырҭатә банк афилиалқәеи акоммерциатә банкқәеи рҿы.
Ари аршаҳаҭга ахархәарала Седа Каракеиан зыԥсҭазаара иалҵхьаз Пашьиан илоураны иҟаз Урыстәылеи Аԥсни иршәоз атәанчахәы лгеит.
Аха закәандарыла аԥара аӷьычра анарха амоуит, избанзар Атәанчахәытә фонд аҿы Пашьиан дшыԥсхьоу ахьаадырԥшызи атәанчахәы ахыԥхьаӡалара ахьааныркылази азы.
Ажәабжьқәа зегьы
0