Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Урыстәыла атәылауаҩ илыцәӷьычыз ауаҩы дшьақәыргылоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.08.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Азинеилагаҩ ахараԥса идҵахоит 10-25 нызқь мааҭ рҟынӡа, мамзаргьы фымз инаркны шықәсыкынӡа хәыдаԥсада аусура, ма хышықәса рҟынӡа ихақәиҭра далхәыдатәхоит.
АҞӘА, нанҳәа 18 - Sputnik. Аҟәа ААР аусҭҵааратә ҟәша аусзуҩцәа Адлеиба имҩаҟны игылоу асасааирҭа "Весна" аҿаԥхьа аҭыԥ змаз аӷьычра аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР асаит.

Псковтәи аобласт ннхо илыцәӷьычын арҭмаҟ, абанктә хсаалагақәа, ақьырсиантә ныхачаԥа.

Аусԥшааратә ҟәша аусзуҩцәа оперативла ишьақәдыргылеит ацәгьа зуз 2002 шықәсазы ииз Ҭамаз Ахмедов шиакәыз. Иара иҿы иқәшаҳаҭхеит, ииӷьычыз имырхит.
Ахаҵа иганахь ала ашьаус хацыркуп, атәыла дшалымҵуазы ашәҟәы иҭаны доушьҭуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0