Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа-нхарҭа ҭыԥуп: Ҳашыгԥҳа анхацәа рзы аестрадатә шәаҳәаҩцәа рықәгыларақәа ирызкны

Ақыҭа - нхарҭа ҭыԥуп: Ҳашыгԥҳа анхацәа рзы аестрадатә шәаҳәаҩцәа рықәгыларақәа ирызкны
Анапаҵаҩра
Аҟәа ақалақь ахадара акультура аусбарҭа аиҳабы Наала Ҳашыгԥҳа ақыҭаҟны дынхаӡом, аха дазҿлымҳауп уаатәи аԥсҭазаара. Аҳҭнықалақь ахадареи Аԥсны акультура аминистрреи иаԥшьыргаз ақыҭа иазырхоу апроект дазааҭгылеит, илгәалалыршәеит лхәыҷраан ақыҭаҿы аԥхын мшқәа шылхылгоз.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит ақыҭа аԥсҭазаашьа иазҿлымҳау ауаа.
Аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0