Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Чалмаз еиҭеиҳәеит сынтәа Афонҿыцтәи аҳаԥы шаҟаҩы аҭаахьоу атәы

Чалмаз еиҭеиҳәеит сынтәа Афонҿыцтәи аҳаԥы шаҟаҩы аҭаахьоу атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашықәс ҳҭалазар Афонҿыцтәи аҳаԥы иахьанӡа шаҟаҩы ауаа аднакылахьоу, аусура шышьақәгылоу, гәҭакқәас иҟоу атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҳаԥы аиҳабы Мирон Чалмаз.
Аԥсны ауаа рацәа зҭаауа ҭыԥуп Афонҿыцтәи аҳаԥы, еиҳаракгьы аԥхынра. Сынтәатәи ашықәс иалагӡаны 193 нызқьҩык инареиҳаны аҳаԥы иаҭаахьеит. Ари ахыԥхьаӡара ҵыԥх уажәааны арбагақәа ирҿурԥшуазар, 35 нызқьҩык рыла еиҵоуп иҳәеит аефир аҟны Чалмаз. Иара агәыӷра ааирԥшит цәыббреи жьҭаареи амзақәа рзы аҳаԥы иаҭаауа маҷхарым, уи алагьы ҵыԥх иаҭааз раасҭа еиҵахарым сынтәа иаҭаауа рхыԥхьаӡарагьы ҳәа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь, мамзаргьы арадио Sputnik аефир аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0