Адыррақәа рахь: Аԥснытәи ашколқәа цәыббра 1 шазгәарҭаз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи ашколқәа аҵарашықәс хацдыркит цәыббра 1 азы. Ареспубликаҿ рышәқәа аадыртит 153 школ.
2022 шықәсазы раԥхьаӡа акәны ашкол ахь ршьапы еихыргеит 2500-ҩык ахәыҷқәа. Зынӡа ареспубликаҿ аҵара рҵоит 28нызқьҩык аҵаҩцәа. Урҭ аҵара ддырҵоит 3800-ҩык арҵаҩцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0