Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Ауаҩшьра ҟаиҵеит ҳәа изышьҭаз ахаҵа даанкылоуп

© SputnikНаручники
Наручники  - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.09.2022
Анапаҵаҩра
Ахаҵа аамҭалатәи аанкыларҭаҿ дыҟоуп, хара имгакәа аусӡбарҭахь азыҳәа нашьҭхоит ирбаандаҩразы.
АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Гәдоуҭа инхо, ауаҩшьра ҟаиҵеит ҳәа гәҩарас иҟазҬемыр Чычба азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа дааныркылеит ҳәа аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.
Аусҭҵаара заанаҵтәи адыррақәа рыла абҵара 23, 2019 шықәсазы Ҭемыр Чычба иҩны ашәарыцага шәақь ала Ҭемыр Котуа диеихсит. Ахы зыхәда иақәшәаз Котуа аҭыԥ аҿы иԥсҭазаара далҵит.
Аҭаацәаратә еимакы иахҟьаны Чычба гәҭакыла ашьра ҟаиҵеит. Чычба иԥшаара рылаҳәан 2019 шықәса ԥхынҷкәын 30 рзы.
Хара имгакәа Гәдоуҭа араион аусӡбарҭахь азыҳәа нашьҭхоит иара ирбаандаҩразы.
Сухумский городской суд. Архивное фото. - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.09.2022
Аԥсны
Аслан Басариа иҭаацәа рҟынтә змашьына иеихсыз ихьӡ ҳәоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0