Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Иаанкыланы рҭархара: Аҟәа "атеррористцәа" шықәырхыз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аурыс-аԥсуа террористҿагыларатә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысит Аҟәа амшынбаӷәазаҿы цәыббра 24 рзы.
Урҭ ирылахәын Аԥсны Аҳәынҭқарра амчратә усбарҭақәа - АШәМ, ААР, АҶА, иара убас Урыстәыла АШәМ русзуҩцәа.
Асценари инақәыршәаны, "атеррористцәа" амшынбаӷәаза иақәлан рнапаҿы иааргеит, атҟәацәа шасыртәит. Амчратә усзуҩцәа "атеррористцәа" шьны ауаа рхы иақәиҭыртәыр акәын.
Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын ашхәақәа фба, абронетранспортиор, ацхыррара ласы амашьына, амцарцәагатә машьына. Аоперациа аӡаҿи адгыьл аҿи имҩаԥысуан.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атеррористцәа "рышьразы" амшынбаӷәазахь инеит акәылӡытранспортиор.

Атеррористцәа "рышьразы" амшынбаӷәазахь инеит акәылӡытранспортиор. - Sputnik Аҧсны
1/9

Атеррористцәа "рышьразы" амшынбаӷәазахь инеит акәылӡытранспортиор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амшын аҟынтәи амҩа ркын Урыстәыла АШәМ иатәу арратә шхәақәа ҩба.

Амшын аҟынтәи амҩа ркын Урыстәыла АШәМ иатәу арратә шхәақәа ҩба.  - Sputnik Аҧсны
2/9

Амшын аҟынтәи амҩа ркын Урыстәыла АШәМ иатәу арратә шхәақәа ҩба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амшынбаӷәазахь инеит абаандаҩцәа зҭадыртәо амашьына.

Амшынбаӷәазахь инеит абаандаҩцәа зҭадыртәо  амашьына. - Sputnik Аҧсны
3/9

Амшынбаӷәазахь инеит абаандаҩцәа зҭадыртәо амашьына.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҩыџьа аӡсаҩцәа аӡы ихәыҵҵны аӷба иақәлаз "атеррористцәа" иреихсны иҭадырхеит. Убри аамҭазы ашхәа иақәтәаны егьырҭ аруаа ҷыдацәа уи аӷбахь еихеит.

Ҩыџьа аӡсаҩцәа аӡы ихәыҵҵны аӷба иақәлаз "атеррористцәа" иреихсны иҭадырхеит. Убри аамҭазы ашхәа иақәтәаны егьырҭ аруаа ҷыдацәа уи аӷбахь еихеит. - Sputnik Аҧсны
4/9

Ҩыџьа аӡсаҩцәа аӡы ихәыҵҵны аӷба иақәлаз "атеррористцәа" иреихсны иҭадырхеит. Убри аамҭазы ашхәа иақәтәаны егьырҭ аруаа ҷыдацәа уи аӷбахь еихеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аруаа минуҭқәак ирылагӡаны "атеррористцәа" шьны, атҟәацәа рхы иақәиҭыртәит.

Аруаа минуҭқәак ирылагӡаны "атеррористцәа" шьны, атҟәацәа рхы иақәиҭыртәит. - Sputnik Аҧсны
5/9

Аруаа минуҭқәак ирылагӡаны "атеррористцәа" шьны, атҟәацәа рхы иақәиҭыртәит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Убри аамҭа инақәыршәаны амшын аҟынтә АҶА аусзуҩцәа амца зкыз уи аӷба арцәара иаҿуп.

Убри аамҭа инақәыршәаны амшын аҟынтә АҶА аусзуҩцәа амца зкыз уи аӷба арцәара иаҿуп. - Sputnik Аҧсны
6/9

Убри аамҭа инақәыршәаны амшын аҟынтә АҶА аусзуҩцәа амца зкыз уи аӷба арцәара иаҿуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Азыҟаҵара ҷыда змоу агәыԥ ажәылара иазыхиоуп.

Азыҟаҵара ҷыда змоу агәыԥ ажәылара иазыхиоуп. - Sputnik Аҧсны
7/9

Азыҟаҵара ҷыда змоу агәыԥ ажәылара иазыхиоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аруаа ашахақәа рыла абаӷәаза ахыб аҟынтәи аҩбатәи аихагылахь илбаауеит.

Аруаа ашахақәа рыла абаӷәаза ахыб аҟынтәи аҩбатәи аихагылахь илбаауеит. - Sputnik Аҧсны
8/9

Аруаа ашахақәа рыла абаӷәаза ахыб аҟынтәи аҩбатәи аихагылахь илбаауеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽазыҟаҵарақәа анхыркәшаха, Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Роберт Киути Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнаки ицны дара рахь днеит, иҭабуп ҳәа реиҳәеит инарыгӡаз русуразы, рыпрофессионалтә зыҟаҵаразы ирҽхәеит.

Аҽазыҟаҵарақәа анхыркәшаха, Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Роберт Киути Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнаки ицны дара рахь днеит, иҭабуп ҳәа реиҳәеит инарыгӡаз русуразы, рыпрофессионалтә зыҟаҵаразы ирҽхәеит. - Sputnik Аҧсны
9/9

Аҽазыҟаҵарақәа анхыркәшаха, Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Роберт Киути Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнаки ицны дара рахь днеит, иҭабуп ҳәа реиҳәеит инарыгӡаз русуразы, рыпрофессионалтә зыҟаҵаразы ирҽхәеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0